Υπ.Οικ. 2/72757/0022/2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑ.Π.: 2/72757/0022/2003

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’)«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε το Ν. 3205/2003, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297 τ.Α’/23-12-2003, για να λάβετε γνώση.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού αλλά και για την σκοπιμότητα που επέβαλε την αναδιάρθρωση της δομής των μισθολογίων που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

Το χρονικό διάστημα των επτά ετών που μεσολάβησε από την εφαρμογή του Ν. 2470/1997 και ειδικότερα οι μισθολογικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα, διαμόρφωσαν μια πολύπλοκη μισθολογική κατάσταση η οποία ήταν ανάγκη ν αντιμετωπισθεί με την εκπόνηση ενός νέου μισθολογίου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Για τους ίδιους λόγους, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης, κωδικοποίησης ή αναδιάρθρωσης της δομής των ειδικών-κλαδικών μισθολογίων που ρυθμίζουν τις αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.).

Ι. Οι διατάξεις του Μέρους Α’ του μισθολογίου στοχεύουν στην περαιτέρω εκλογίκευση, απλούστευση και άμβλυνση των διαφορών του ισχύοντος σήμερα συστήματος αμοιβών για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα:

1. Με το παρόν μισθολόγιο αυξάνονται οι αποδοχές των υπαλλήλων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του πληθωρισμού, λόγω της ενσωμάτωσης στο βασικό τους μισθό μέρους των καταβαλλομένων επιδομάτων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξήσεις των ετήσιων αποδοχών σημαντικά υψηλότερων από τις αυξήσεις των μηνιαίων αποδοχών, αλλά και σε αύξηση των συντάξεων.
Ειδικότερα το μισθολόγιο αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα εξομάλυνσης και μέρος του κινήτρου απόδοσης του ισχύοντος μισθολογίου
β) i) Καθιερώνει 18 Μ.Κ. για κάθε κατηγορία υπαλλήλων Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε. στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τον διορισμό τους.
ii) Απλοποιεί τον υπολογισμό των αποδοχών συνδέοντας με σταθερούς συντελεστές τον βασικό μισθό των Μ.Κ. όλων των υπολοίπων κατηγοριών με τον βασικό μισθό των Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας.
γ) Προσδιορίζει σε ένα άρθρο (άρθρο 8) όλα τα επιδόματα αναλύοντας ταυτόχρονα τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
δ) Αυξάνει το επίδομα θέσης ευθύνης με σκοπό την δημιουργία ενός επιπλέον κινήτρου για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης από τα ικανότερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.
ε) Περιλαμβάνει μεγαλύτερες αυξήσεις, για τους εκπαιδευτικούς γενικά και για τα στελέχη της Εκπαίδευσης ειδικότερα, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών και των όρων λειτουργίας του ευαίσθητου χώρου της Παιδείας.
στ) i) θέτει αυστηρές προϋποθέσεις στην δυνατότητα καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ωριαία αποζημίωση (απογευματινή, νυκτερινή κλπ. εργασία) κατά 22% περίπου.
ii) Εκχωρεί την αρμοδιότητα έγκρισης υπερωριακής εργασίας στον καθ’ ύλη αρμόδιο Διατάκτη, με αυστηρούς περιορισμούς ως προς την υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον Κρατικό Προϋπολογισμό πιστώσεων.
iii) Ορίζει ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα.
ζ) Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης συγκράτησης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού θέτει συγκεκριμένα όρια στο ύψος των καταβαλλομένων αποζημιώσεων για την λειτουργία συλλογικών οργάνων
η) Καταργεί τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.3016/02 και ορίζει ότι ·τα ποσά που δόθηκαν, με βάση τις διατάξεις αυτές, διατηρούνται μετά την 1-1-2004 ως προσωπική διαφορά. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να τερματισθούν οι χορηγήσεις αποσπασματικών παροχών σε επί μέρους κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου και
θ) Ορίζει ευθέως τις περιπτώσεις περικοπής των αποδοχών (άρθρο 25) για κάθε περίπτωση απουσίας.

II. Με τις διατάξεις του Μέρους Β’, τροποποιούνται, κωδικοποιούνται ή αναδιαρθρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις των λοιπών ειδικών-κλαδικών μισθολογίων ώστε να καταστούν περισσότερο λειτουργικές, ιδίως για τα ειδικά-κλαδικά μισθολόγια στα οποία παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από την έναρξη ισχύος τους μέχρι σήμερα.Ειδικότερα:

1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών (Ν. 2521/1997) και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δημιουργήθηκε ένα απλό και λειτουργικό πλαίσιο που διέπει τις αποδοχές του.
Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνουν ριζικές αλλαγές στη δομή του, αλλά να αναπροσαρμοστούν με το παρόν μισθολόγιο κυρίως δύο από τα βασικά μεγέθη που το συνθέτουν:
α) ο βασικός μισθός,
β) το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

2. Από την καθιέρωση του μισθολογίου των Ιατροδικαστών (Ν. 2521/1997) μέχρι σήμερα με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις χορηγήθηκαν νέα και αναπροσαρμόστηκαν υφιστάμενα ήδη επιδόματα. Για λόγους απλοποίησης και λειτουργικότητας του μισθολογίου τους οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται στο παρόν μισθολόγιο.

3. Με τις διατάξεις του Ν. 2530/1997, δημιουργήθηκε μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των T.E.I καινοτομίες και ως προς την δομή του και ως προς αποδοχών. Οι ραγδαίες αλλαγές που εν τω μεταξύ και εθνικό περιβάλλον της ανώτατης παιδείας ορισμένες θεσμικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, καθεστώς να εναρμονισθεί με τις σημερινές ανάγκες.

4. Με τις διατάξεις του Ν. 2530/1997, είχαν ρυθμιστεί οι αποδοχές μιας σειράς ειδικών κατηγοριών ερευνητών και ειδικών επιστημόνων. Με το παρόν μισθολόγιο διαφοροποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις καθώς αυξάνονται οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα, ένα δε μέρος των ήδη καταβαλλομένων επιδομάτων ενσωματώνεται στο βασικό μισθό.

5. Με την ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2606/1998 κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούσαν τις αποδοχές των γιατρών του Ε.Σ.Υ. Με την πάροδο όμως του χρόνου διαπιστώθηκε ανάγκη αναπροσαρμογής του ανωτέρω πλαισίου αμοιβών, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Ε.Σ.Υ. Οι αναπροσαρμογές που περιελήφθησαν στον παρόντα νόμο έλαβαν υπόψη τους τα αιτήματα του κλάδου, όπως την ενσωμάτωση μέρους των επιδομάτων στο Βασικό Μισθό και την βελτίωση υπέρ των αποδοχών της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ αποδοχών / εφημεριών.

6. Με τις διατάξεις του Ν. 2606/1998, απλοποιήθηκε σημαντικά το προγενέστερο πλαίσιο που ρύθμιζε τις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων. Με νέα νομοθετική παρέμβαση εντός του 2002, αναπροσαρμόστηκαν σε άλλη βάση τόσο ο βασικός μισθός όσο και το επίδομα ξενίας-παράστασης και ξένων γλωσσών του προσωπικού αυτού. Για λόγους απλοποίησης και λειτουργικότητας οι αλλαγές αυτές ενσωματώθηκαν σε άρθρο του παρόντος νόμου. Ενόψει της προαναφερθείσας πολύ πρόσφατης αναπροσαρμογής του μισθολογίου του κλάδου αυτού δεν έγιναν ριζικές αλλαγές στη δομή του.

7. Το ισχύον μισθολόγιο (Ν. 2448/1996) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), από την έναρξη εφαρμογής του μέχρι σήμερα τροποποιήθηκε σε σημαντικά του σημεία καθώς αναπροσαρμόσθηκαν υφιστάμενα ή χορηγήθηκαν νέα επιδόματα. Με τις διατάξεις του παρόντος μισθολογίου αφενός κωδικοποιήθηκαν οι αλλαγές αυτές και αφετέρου χορηγήθηκαν αυξήσεις που ανταποκρίνονται ουσιαστικότερα στις σημερινές ανάγκες.

III. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και του προσωπικού των Ε.Δ. και των Σ.Α., οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα και κάθε άλλη παροχή ή αποζημίωση στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ, για λόγους απλοποίησης και διευκόλυνσης του έργου των εκκαθαριστών αποδοχών.

IV. Ο παρών νόμος με απλό και λειτουργικό τρόπο, παρέχει ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές όλων των κατηγοριών υπαλλήλων, στα πλαίσια των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πέραν τούτου αποτελεί σταθερή βάση για τη μελλοντική αναμόρφωση των αμοιβών αυτών προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύγκλισης τους, προς τις αντίστοιχες αμοιβές των συναδέλφων τους στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος σημειώνεται ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις αμοιβών παρατηρούνται σε επί μέρους κατηγορίες προσωπικού που υπάγεται στον κοινοποιούμενο νόμο, οφείλονται αφενός στο γεγονός ότι ελήφθησαν κατά τη σύνταξη του υπόψη οι παρεμβάσεις που μεσολάβησαν για κάθε ένα από τα ισχύοντα σήμερα μισθολόγια και αφετέρου διότι σε επιμέρους κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθούν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου κοινωνικού τους ρόλου και των επιπτώσεων του ρόλου τους αυτού στην ανάπτυξη και την ευημερία της Χώρας, αλλά και στην επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης της Ελλάδος με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Επί των επιμέρους διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου παρέχονται οι ακόλουθες ειδικότερες διευκρινίσεις για κάθε ένα Μέρος, Κεφάλαιο και άρθρο:

Μέρος Α’

Επί του άρθρου 1. Έκταση εφαρμογής

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του πρώτου Μέρους του νόμου. Το πεδίο αυτό καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., τους μόνιμους αγροτικούς γιατρούς και τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους υπαλλήλους της γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας.
Διευκρινίζεται, ότι οι κατηγορίες προσωπικού που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία ή διαβάθμιση με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους θα εξακολουθήσουν να μισθοδοτούνται με τις προϊσχύουσες του κοινοποιούμενου νόμου διατάξεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο παρόν μισθολόγιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται, στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και μισθοδοτείται με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, σημειώνεται ότι δεν εμπίπτει αυτοδίκαια στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Επί του άρθρου 2. Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διατηρείται, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, η αποσύνδεση του μισθού από τον βαθμό Η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων γίνεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας τους όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 15 του νόμου ανεξαρτήτως βαθμού. Επίσης, για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.) καθιερώνεται ανεξάρτητη μισθολογική κλίμακα βασικών μισθών (άρθρο 7).

Επί του άρθρου 3. Μισθολογικά κλιμάκια

Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι είναι οι προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Ορίζονται δεκαοκτώ (18) ανεξάρτητα Μ.Κ. για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.). Κάθε υπάλληλος που εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού εξελίσσεται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκει, με εισαγωγικό το 18° και καταληκτικό το 1°.
Οι υπάλληλοι των τεσσάρων ως άνω κατηγοριών, εξελίσσονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΗ

Μ.Κ.

Υ.Ε.

Δ.Ε.

Τ.Ε.

Π.Ε.

i

ii (i*1,17)

iii (i*1,31)

iv (i*1,37)

0

18

590

690

773

808

1

17

615

720

806

843

3

16

640

749

838

877

5

15

665

778

871

911

7

14

690

807

904

945

9

13

715

837

937

980

11

12

740

866

969

1.014

13

11

765

895

1.002

1.048

15

10

790

924

1.035

1.082

17

9

815

954

1.068

1.117

19

8

840

983

1.100

1.151

21

7

865

1.012

1.133

1.185

23

6

890

1.041

1.166

1.219

25

5

915

1.071

1.199

1.254

27

4

940

1.100

1.231

1.288

29

3

965

1.129

1.264

1.322

31

2

990

1.158

1.297

1.356

33

1

1.015

1.188

1.330

1.391

α.- Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της κατηγορίας:
i.- Δ.Ε., που είχαν διοριστεί μέχρι την 31.12.1996 με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α’),
ii.- Π.Ε., χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης σχολής,
iii.- I.E., χωρίς πτυχίο ανώτερης σχολής ή Τ.Ε.Ι., καθώς και

(1)(Με τη φράση χωρίς πτυχίο εννοούνται οι περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτήθηκε με ειδικές διατάξεις , ως προσόν διορισμού η εμπειρία.)
iv.- Δ.Ε. -1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17° και καταληκτικό το 1°.

(2)(Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης. )
Η μισθολογική εξέλιξή τους εμφανίζεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗ

Μ.Κ.

Βασικός Μισθός
(Δ.Ε. με πτυχίο μέσων τεχνικών
σχολών , Π.Ε. ή Τ.Ε. χωρίς πτυχίο)

0

17

720

1

16

749

3

15

778

5

14

807

7

13

837

9

12

866

11

11

895

13

10

924

15

9

954

17

8

983

19

7

1.012

21

6

1.041

23

5

1.071

25

4

1.100

27

3

1.129

29

2

1.158

31

1

1.188

β.- Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κατηγορίας Τ.Ε.-1 του μισθολογίου που ίσχυε μέχρι την 31-12-2003, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 18° και καταληκτικό το 1° και λαμβάνουν σε ποσοστό 97% τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε κάθε Μ.Κ.
Η ακριβής αντιστοιχία του βασικού τους μισθού την 1/1/2004 με βάση το παρόν μισθολόγιο αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΤΗ

Μ.Κ.

Βασικός μισθός Τ.Ε.-1 κατηγορίας
εκπαιδευτικών

0

18

750

1

17

782

3

16

813

5

15

845

7

14

877

9

13

909

11

12

940

13

11

972

15

10

1.004

17

9

1.036

19

8

1.067

21

7

1.099

23

6

1.131

25

5

1.163

27

4

1.194

29

3

1.226

31

2

1.258

33

1

1.290

γ. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1-1-1997, ανήκουν στην κατηγορία Τ.Ε. και είναι απόφοιτοι της Κρατικής Σχολής διετούς φοίτησης του Ν.2065/1952 (ΦΕΚ 107-Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 18° και καταληκτικό το 1° (Πίνακας 1).
δ. Υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17° και καταληκτικό το 1°, και με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης με εισαγωγικό το 16° και καταληκτικό το 1°

(3)(Στίς περιπτώσεις πτυχίων ή διπλωμάτων διάρκειας πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης ,τα οποία έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό ,υπολογίζονται για τη κατάταξη στα Μ.Κ.τα χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης της αντίστοιχης σχολής στην ημεδαπή , με την οποία αναγνωρίσθηκε απο το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμη σχολή του εξωτερικού.)
Η μισθολογική τους εξέλιξη αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα 4:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

  Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα
διάρκειας πλήρους
Πενταετούς φοίτησης Εξαετούς φοίτησης
ΕΤΗ Μ. Κ. Βασικός Μισθός Μ. Κ. Βασικός Μισθός

0

17

843

16

877

1

16

877

15

911

3

15

911

14

945

5

14

945

13

980

7

13

980

12

1.014

9

12

1.014

11

1.048

11

11

1.048

10

1.082

13

10

1.082

9

1.117

15

9

1.117

8

1.151

17

8

1.151

7

1.185

19

7

1.185

6

1.219

21

6

1.219

5

1.254

23

5

1.254

4

1.288

25

4

1.288

3

1.322

27

3

1.322

2

1.356

29

2

1.356

1

1.391

31

1

1.391

ε.- Το εκπαιδευτικό προσωπικό των κλάδων Π.Ε.-1 έως Π.Ε.-20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(4)(Διευκρινίζεται ότι για τη κατάταξη σε Μ.Κ.του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ 21 έως ΠΕ 31 -Ν.2817/2000- κοινοποιήθηκε το αριθμ.2/64492/0022/31.3.2004 έγγραφο της Δ/νσης Μισθολογίου), καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης), εξελίσσεται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 18° και καταληκτικό το 1° (Πίνακας 1). Οι υπάλληλοι των ως άνω κλάδων που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εξελίσσονται στα αντίστοιχα Μ.Κ του Πίνακα 4.

Επί του άρθρου 4. Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των υπαλλήλων, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διορίζονται καθώς και εκείνων που με απευθείας διορισμό καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας.
Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των νεοδιοριζομένων υπαλλήλων. Συνεπώς, υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία Υ.Ε. ανεξαρτήτως άλλων προσόντων του, κατατάσσεται στο 18° εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της Υ.Ε. κατηγορίας.
Υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία Δ.Ε. κατατάσσεται ανάλογα με το προσόν διορισμού του στο 18° εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της Δ.Ε. κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό Μ.Κ. των υπαλλήλων εκείνων που διορίζονται απ’ ευθείας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο διοριζόμενος εντάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθμού της θέσης που διορίζεται.

Επί του άρθρου 5. Χρόνος μισθολογικής εξέλιξης

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη των υπαλλήλων σε κάθε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Η μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου, μετά την κατάταξη του στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας που ανήκει, πραγματοποιείται με την απονομή του αμέσως επόμενου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του.
Για την απονομή του αμέσως επόμενου μετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο κλιμάκιο αυτό.
Για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
Ως υπηρεσία για την εξέλιξη κάθε υπαλλήλου στα κλιμάκια της κατηγορίας που ανήκει λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού.

Επί του άρθρου 6. Τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1.· Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού ορίζει ως μοναδική προϋπόθεση της εξέλιξης του υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια, τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται. Δηλαδή, για την απονομή του αμέσως επόμενου, μετά το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος ενός έτους στο εισαγωγικό ενώ για όλα τα επόμενα, μέχρι και το καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος δύο ετών στο αμέσως προηγούμενο.

2. Η κατά τα ανωτέρω μισθολογική εξέλιξη λαμβάνει κάθε φορά χώρα με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στη 2η παράγραφο του άρθρου αυτού.
Επισημαίνεται ότι τα όργανα αυτά (Δ/νσεις Διοικητικού) έχουν υποχρέωση να χορηγούν το αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση και μόνο του απαιτούμενου χρόνου, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Η υποχρέωση τους αυτή διαφοροποιείται μόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης ή από τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου προκύπτουν αμφιβολίες για το κατά πόσον ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του στην Υπηρεσία, ή η συμπεριφορά του στους πολίτες, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, αποδεδειγμένα, (δηλαδή μετά από προηγούμενη διοικητική εξέταση) δεν είναι η πρέπουσα. Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση έχει υποχρέωση χωρίς καμία καθυστέρηση, να παραπέμψει την υπόθεση στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα η πειθαρχική δικαιοδοσία δεν ταυτίζεται με την ποινική δίκη. Οι δύο αυτές δίκες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Δηλαδή, η τυχόν απαλλαγή του υπαλλήλου από την ποινική δίωξη δεν συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη παραγραφή της επιβληθείσας σ1 αυτόν πειθαρχικής ποινής χωρίς να προηγηθεί σχετική περί τούτου κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις που αναστέλλεται η χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, ο χρόνος στέρησης αφαιρείται από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αν κατά το διάστημα αυτό η δυσμενής προϋπόθεση που επηρεάζει τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί.
Για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ο ανωτέρω υπάλληλος θα επανακριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά δύο έτη από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου στο μισθολογικό κλιμάκιο και στην περίπτωση θετικής κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο θα του χορηγηθεί από την ημέρα συμπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση.

4. Όλες οι δυσμενείς προϋποθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν την καθυστέρηση απονομής ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου (π.χ. ποινές, απρεπής συμπεριφορά, εκθέσεις αξιολόγησης κ.λ.π.) θα πρέπει να αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέλιξη του υπαλλήλου στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα του ενός ή δύο ετών κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που υπάρχει ποινή η οποία δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες, η δυσμενής προϋπόθεση θεωρείται ότι αφορά το υπό κρίση χρονικό διάστημα, μέχρις ότου παραγραφεί ή διαγραφεί.

5. Η απονομή μισθολογικών κλιμακίων σε υπαλλήλους, που οι πληρωμές τους διενεργούνται μέσω τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2303/1995, γίνεται αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας τους με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, χρόνου υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης.

6. Ακόμα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 3 του Ν. 2303/1995), στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, η αναστολή ενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, εντός του επόμενου από την πληρωμή των αποδοχών μηνός, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο ίδιο αυτό άρθρο διαδικασίες. Η πράξη αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των αποδοχών μέσω μηχανογραφικού συστήματος.

7. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η εξέλιξη του υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, του χρόνου που απαιτείται για την εξέλιξή του στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη κ.λ.π., όπως ήδη προαναφέρθηκε η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης της διετίας από τη θετική κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Τούτο σημαίνει ότι από την ημέρα αυτή αρχίζει και η αξίωση του υπαλλήλου για τις αποδοχές του ανώτερου κλιμακίου ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εκδοθεί η σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ως προς τον τρόπο και το χρόνο απονομής στερηθέντος μισθολογικού κλιμακίου, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έστω ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας Υ.Ε. με Μ.Κ. 8ο, την 5-1-2004 συμπληρώνει συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη. Κανονικά πρέπει να του χορηγηθεί το 7° Μ.Κ. Αν στον εν λόγω υπάλληλο έχει επιβληθεί, πριν από την 5-1-2004, πειθαρχική ποινή εξαιτίας της οποίας το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συμφώνησε για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου (7ου), τότε ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει και μετά την ημερομηνία αυτή στο 8ο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε.

Για τη χορήγηση του 7ου μισθολογικού κλιμακίου ο υπάλληλος θα κριθεί ξανά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά παρέλευση διετίας από την 5-1-2004, δηλαδή την 5-1-2006 χρονολογία κατά την οποία συμπληρώνεται και ο χρόνος για τη χορήγηση του 6ου μισθολογικού κλιμακίου. Για την κατάταξη του εν λόγω υπαλλήλου στο 6° Μ. Κ. θα πρέπει να έχει προηγηθεί η θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απονομή του στερηθέντος 7ου Μ. Κ. (το οποίο θα έπρεπε κάτω από άλλες συνθήκες να είχε χορηγηθεί στον υπάλληλο από 5-1-2004 και σε καμία περίπτωση πριν από την 5-1-2006).

Στην περίπτωση θετικής κρίσης, απονέμεται πρώτα το 7° μισθολογικό κλιμάκιο και στη συνέχεια από την ίδια χρονολογία (5-1-2006) απονέμεται και το 6° μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα 23 χρόνια συνολικής υπηρεσίας.

Επί του ιδίου αυτού θέματος κρίνεται επίσης σκόπιμο να τονισθούν και τα εξής:
α.- Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια σε καμία περίπτωση δεν αποφαίνονται για τη διάρκεια της στέρησης των αμέσως επομένων μισθολογικών κλιμακίων αλλά μόνο για τη χορήγηση ή τη μη χορήγηση τους (μισθολογικών κλιμακίων). Η διάρκεια της στέρησης· προσδιορίζεται ευθέως από το νόμο και είναι η διετία που μεσολαβεί από κρίση σε κρίση μέχρι την τελική θετική. Προκύπτει δηλαδή από τις διατάξεις του άρθρου αυτού ότι η ελάχιστη διάρκεια στέρησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον διετίας πριν από την αμέσως επόμενη κρίση.
β.- Η Διοίκηση δεν μπορεί να χορηγήσει επόμενα μισθολογικά κλιμάκια για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση απονομής τους, έστω και αν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας, αν δεν έχει προηγηθεί η χορήγηση του στερηθέντος μισθολογικού κλιμακίου με θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οπότε από την ίδια χρονολογία χορήγησης του στερηθέντος αυτού μισθολογικού κλιμακίου αποκαθίσταται ο υπάλληλος και στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του.

Επί του άρθρου 7. Αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται η έννοια των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών. Τις μηνιαίες αποδοχές αποτελούν:
» ο βασικός μισθός του Μ.Κ. της κατηγορίας του, σύμφωνα με το άρθρο 3
» τα επιδόματα του άρθρου 8,
» η οικογενειακή παροχή του άρθρου 11,
» το κίνητρο απόδοσης και οι λοιπές παροχές ή αποζημιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12,
» το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 13, καθώς και
» οι τυχόν προκύπτουσες προσωπικές διαφορές του άρθρου 24, εφόσον πληρούνται ·οι σχετικές προϋποθέσεις καταβολής τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα του παρόντος.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 18ου μισθολογικού κλιμακίου της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 στα πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590-). Ο υπολογισμός των λοιπών βασικών μισθών της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται αν προσθέσουμε στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού αυτού μισθού με τον συντελεστή 0,0424. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δηλαδή για τον υπολογισμό του Β.Μ. του 17ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιάζουμε τον Β. Μ. του 18ου Μ. Κ. (590 -) με το συντελεστή 0,0424 και βρίσκουμε 25,02 δηλαδή ο Β.Μ. του 17ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαμορφώνεται στα 615 – (590+25). Επίσης, για τον υπολογισμό του 16ου M.K. της Υ.Ε. κατηγορίας, προσθέτουμε στο Β.Μ. του 17ου Μ.Κ. το ποσό των 25 – και πλέον ο Β.Μ. του 16ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαμορφώνεται στα 640 – (615+25). Με την ίδια διαδικασία υπολογίζονται και οι λοιποί Β.Μ. της Υ.Ε. κατηγορίας.

Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το βασικό μισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Υ.Ε

1.00

Δ.Ε.

1.17

Τ.Ε

1.31

Π.Ε.

1,37

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δηλαδή για να υπολογίσουμε το Β.Μ. του 16ου Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας θα πολλαπλασιάσουμε το Β.Μ. του 76ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας (640 -) με το συντελεστή 1,37 και επομένως ο Β.Μ. του 16ου Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας διαμορφώνεται σε 876,8 – και στρογγυλοποιούμενος σε 877 -.

Στον αναλυτικό πίνακα της σελίδας 7 παρατίθενται όλοι οι Β.Μ. κάθε κατηγορίας.

Επί του άρθρου 8. Επιδόματα

Εκτός από το Βασικό Μισθό του προηγούμενου άρθρου, χορηγούνται και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καταβολής τους, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στις επιμέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου.
Α-1. Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, οριζόμενο:
α. για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 -),
β. για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 -).
Για την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων θα πρέπει το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών να είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπάλληλου. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συνάγεται και από τη σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να προκύπτει ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, αναγνωρίζονται όσοι απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από ισότιμα της αλλοδαπής.
Αν και είναι αυτονόητο διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως προς τη συνάφεια τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου Πανεπιστημίου ή T.E.I.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα αυτό παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή την συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

2. Επίδομα για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), οριζόμενο σε σαράντα ευρώ (40 -).

3. Επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οριζόμενο σε τριακόσια δύο ευρώ (302 -). Το επίδομα αυτό από 1-1-2005 αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

4. Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α1) αντίστοιχα και μόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο κατά μήνα ως εξής:
α. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β’, σε σαράντα ευρώ (40 -).
β. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’, με εξαίρεση τις εξ αυτών παραμεθόριες του Ν. 287/1976, σε πενήντα ευρώ (50 -).
γ. Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και παραμεθόριες, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120 -).
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις ανωτέρω περιοχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί πραγματικό κίνητρο για την παραμονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο παραμονής των δικαιούχων του στις παραμεθόριες και προβληματικές αυτές περιοχές.
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και σε υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική ή παραμεθόρια περιοχή.
Είναι αυτονόητο ότι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε προβληματική ή παραμεθόρια περιοχή και υπηρετούν με απόσπαση σε περιοχή που δεν είναι προβληματική ή παραμεθόρια, δεν δικαιούνται κατά το χρόνο της απόσπασής τους το επίδομα αυτό.
Επίσης, υπάλληλοι που υπηρετούν για τμήμα του μηνός στις περιοχές αυτές και για το υπόλοιπο τμήμα σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται παραμεθόριες και προβληματικές δικαιούνται μέρος του επιδόματος αυτού κατά περίπτωση, ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας τους στις περιοχές που δικαιολογούν την καταβολή του.
Αντίθετα, το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε αποσπασμένους σε προβληματικές ή παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απόσπαση τους αυτή από την υπηρεσία την οποία μισθοδοτούνται.

5. Επίδομα Νοσοκομειακό και Τροφής(5) (Διευκρινίζεται ότι το επίδομα Νοσοκομειακό και τροφής δεν καταβάλλεται στα κέντρα ανοικτής προστασίας Ηλικιωμένων-βλ.έγγραφο αριθμ.2/3795/0022/ 11.2.2004), για το προσωπικό των νοσοκομείων των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας, οριζόμενο ως εξής:
α.- Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών και Δ.Ε. Βοηθών Φαρμακείου και καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240 -).
β.- Για το τεχνικό προσωπικό, το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό, σε διακόσια δέκα ευρώ (210 -).
γ.- Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκομεία τα ποσά των περιπτώσεων α’ και β’ προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 -), αντίστοιχα.
δ.- Στο προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’), (6)(Διεκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν 3254/2004 στην περίπτωση δ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.3205/03 μετά τη φράση ‘ του Ν.2071/1992 ΦΕΚ 123Α ‘, προστίθεται φράση ως εξής:» τα πληρώματα ων ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ,τους νοσηλευτές του ΕΚΑΒ , και τους απεσπασμένους υπαλλήλους που προσφέρουν τιε Υπηρεσίες τους ως πληρώματα ασθενοφόρων ΕΚΑΒ «-Ισχύς απο 1/1/2004),δηλαδή σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.δ. ή Ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, τα ποσά των περιπτώσεων α’ και β’ προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε ευρώ (15 -), αντίστοιχα.
Στους δικαιούχους του επιδόματος αυτού περιλαμβάνεται και το προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και το προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που υπηρετεί στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές, εκτός του εκπαιδευτικού νοσηλευτικού προσωπικού που λαμβάνει το επίδομα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για τον προσδιορισμό του εκάστοτε δικαιούμενου ποσού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πέρα από το χώρο (νοσοκομειακός) τόσο η ειδικότητα όσο και το αντικείμενο των απασχολούμενων στο χώρο αυτό.

6. Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού οριζόμενο ως εξής:
α.- Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές σαρώθρων εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132 -).
β.- Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει, υγειονομικό προσωπικό, γεωπονικό προσωπικό, μουσικούς πνευστών οργάνων, ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου και για όλους τους κλάδους της κατηγορίας Υ.Ε., σε εκατόν δεκαέξι ευρώ (116 -).
γ.- Για το λοιπό προσωπικό, σε ογδόντα τέσσερα ευρώ (84 -).
Η διαβάθμιση του εν λόγω επιδόματος ως προς το ποσό δεν είναι μονό συνάρτηση της ειδικότητας αλλά και του χώρου απασχόλησης. Συνεπώς ο προσδιορισμός του ποσού θα πρέπει κατά περίπτωση να γίνεται με τρόπο ανάλογο όσων προαναφέρονται στην παράγραφο 5 για το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής.

7. Επίδομα Μεταφραστών – Διερμηνέων, οριζόμενο σε τριάντα ευρώ (30 -)
Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αυτού, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Το γεγονός αυτό βεβαιώνεται κάθε μήνα από τον οικείο προϊστάμενο.

8. Επίδομα Πληροφορικής, για τους ειδικευμένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις ή τμήματα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), καθώς και στους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόμενο κατά ειδικότητα ως εξής:
α.- Αναλυτές Προγραμματιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88 -).
β.- Χειριστές – Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εβδομήντα τέσσερα ευρώ (74 -).
γ.- Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών μηχανημάτων που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωμένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44 -).
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνον εφόσον και νια όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται στις πpoαναφερόμενες ειδικότητες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί οι ειδικές αυτές θέσεις.
Για τη σωρευτική συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου ποοϊσταμένου. η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Πλην των ανωτέρω, περιοριστικά αναφερομένων περιπτώσεων, το επίδομα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων που χρησιμοποιούν Η/Υ ή προσωπικούς υπολογιστές, δακτυλογράφους χειριστές Η/Υ που δεν ανήκουν σε κλάδους πληροφορικής, καθώς και σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς κλάδων πληροφορικής.
Τέλος, το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται σε εμπειρογνώμονες πληροφορικής καθόσον δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που ορίζονται ρητά και περιοριστικά στην παραπάνω διάταξη.
Εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία ανατίθεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου η αναπλήρωση υπαλλήλων των προαναφερομένων κλάδων πληροφορικής με υπαλλήλους που δεν ανήκουν στους κλάδους αυτούς πλην όμως διαθέτουν αντίστοιχη προς τούτο εξειδίκευση. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναπληρούμενοι δεν λαμβάνουν επίδομα πληροφορικής για όλο το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσής τους. Εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις το επίδομα πληροφορικής που προβλέπεται από το άρθρο αυτό καταβάλλεται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ, να ανατρέχει δηλαδή στην ημερομηνία ανάθεσης της αναπλήρωσης.
Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόματος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας.

9. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα ευρώ (230 -).

10. Επίδομα ειδικής απασχόλησης για τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οριζόμενο ως εξής:
α. Σχολικοί Σύμβουλοι, Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τ.Ε.Ε. .διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 -).
β. Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176 -).
γ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, ογδόντα οκτώ ευρώ (88 -).
Το επίδομα της παραγράφου αυτής καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ’ έτος.
Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των στελεχών της παραγράφου αυτής, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδος το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
Επί συρροής αξιώσεων λήψης του επιδόματος αυτού από δύο -βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

11. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στο οποίο ενοποιούνται τα επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας και διατηρήθηκαν με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 ως επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, του Π.Δ. 904/1978, τα προβλεπόμενα νια το προσωπικό των A.E.I., που απασχολούνται σε εργαστήρια και κλινικές των ιδρυμάτων αυτών (από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 1160/1981), των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων (παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Ν. 1160/1981), των εποπτών Δημόσιας Yγείας (παράγραφος 10 του άρθρου 2 του Ν. 1160/1981), των εργαζομένων στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα και Ιδρύματα Aγωγήc Ανηλίκων (αριθμ. 55828/5.6.1989 κ.υ.α.), των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και· Θεσσαλoνίκnς και στα Λιμενικά Ταμεία Βόλου, Πάτρας, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Χανίων και Ρεθύμνου (αριθμ. 2011128/1253/0022/12.2.1990 κ.υ.α.), η κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 19 του άρθρου 16 του Ν. 2298/1995, μετονομαζόμενη σε πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δικαστηριακή απασχόληση και την έκδοση πράξεων μεταγραφών και πιστοποιητικών εν γένει και για εργασίες χρηματοδότησης δικαστικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.1996 τα οποία αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’), καθώς και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν.3075/2002 (ΦΕΚ 239-Α)(7)(Διευκρίνηση Ν.3057/2002 και όχι 3075/2002), οριζόμενα ως εξής:
αα. Της κατηγορίας α’, σε είκοσι δύο ευρώ (22 -).
ββ. Της κατηγορίας β’, σε τριάντα πέντε ευρώ (35 -).
γγ. Της κατηγορίας γ’, σε πενήντα τρία ευρώ (53 -).
δδ. Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53 -), συνεχίζουν να χορηγούνται στο ίδιο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2003.

12. Ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία διατηρήθηκαν με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997, οριζόμενα ως εξής:
α. Μειονοτικών σχολείων:
αα. πεδινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σαράντα ευρώ (40 -).
ββ. ορεινών και ημιορεινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορεινών Γυμνασίων Ξάνθης και Ροδόπης, σαράντα πέντε ευρώ (45 -).
γγ. απομακρυσμένων απομονωμένων περιοχών, πενήντα ευρώ (50 -).
δδ. σχολείων δυσπρόσιτων μειονοτικών περιοχών όπως έχουν οριστεί με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια εικοσιπέντε ευρώ (425 -).
β. Ειδικής αγωγής:
Στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικούς συμβούλους που επισκέπτονται σχολεία ειδικής αγωγής, εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (195 -).

13. Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.2003.

14. Επίδομα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών, οριζόμενο σε εξήντα ευρώ (60 -), για ταμίες, διαχειριστές και εκδότες. Για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
» Να κατέχουν οργανική θέση.
» Να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ημερήσιας απασχόλησης χρήματα.
» Το σύνολο του μηνιαίου ποσού της χρηματικής διαχείρισης να είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 -).
» Το προαναφερθέν ποσό χρηματικής διαχείρισης να αποτελείται μόνο από μετρητά και όχι επιταγές.
Στον περιορισμό του ανωτέρω ποσού μετρητών δεν εμπίπτουν ταμίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στους δικαιούχους της παροχής αυτής δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει μη ρευστών διαθεσίμων).
Ειδικά για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού ισχύουν και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) σύμφωνα με τις οποίες στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων εξόδων που υπηρετούν στην Ταμειακή Υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ14 και ΔΕ15 καταβάλλεται το ως άνω επίδομα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή.

15. Ειδικό επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα ευρώ (250 -) το μήνα.

16. Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α’ διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (264 -).
Ζώνη Β’ εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147 -).
Ζώνη Γ’ ογδόντα οκτώ ευρώ (88 -).

17. Επίδομα ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οριζόμενο σε πενήντα ευρώ (50 -). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονταν μέχρι την 31.12.2003, σε υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις και υπηρετούν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας τους και των εξόδων κίνησης στα οποία υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η αντίστοιχη του επιδόματος αυτού δαπάνη βαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

18. Στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μονίμους αγροτικούς γιατρούς καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται:
α. Έξοδα κίνησης, τριάντα πέντε ευρώ (35 -). Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο διπλάσιο όταν λαμβάνουν χώρα μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση κατοίκων όμορων περιοχών.
β. Επίδομα ετοιμότητας.
αα. Σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές τριάντα πέντε ευρώ (35 -).
ββ. Σε ορεινές περιοχές πενήντα ευρώ (50 -).
γ. Αγονων Περιοχών, στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μονίμους αγροτικούς γιατρούς, για όσο χρόνο υπηρετούν στα αγροτικά ιατρεία άγονων περιοχών, καταβάλλεται αντίστοιχο επίδομα ποσού πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 -).

19. Η αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό που απασχολείται με τη φύλαξη των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και στο προσωπικό φρούρησης σωφρονιστικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού πενθημέρου εργασίας ορίζεται σε σαράντα ένα ευρώ (41 -).

20. Τα χορηγούμενα για αντιμετώπιση πραγματικών δαπανών έξοδα κίνησης και ιατρείων των μονίμων και συμβασιούχων γιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) διαμορφώνονται ως εξής:
α. Έξοδα κίνησης σε τριάντα τέσσερα ευρώ (34 -).
Β. Έξοδα ιατρείων, σε ενενήντα δύο ευρώ (92 -).

21. Η αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού που περιγράφεται στο άρθρο 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24-Α), ορίζεται σε εκατόν δέκα ευρώ (110 -).
Στο ως άνω προσωπικό υπάγονται οι υπεύθυνοι:
» Των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και οι Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
» Των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).
» Των Κέντρων Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και οι Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σ’ αυτά καθώς και στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και τέλος
» Των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).

22. Ειδικό επίδομα εκατό ευρώ (100 -) στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετούν στη νήσο Δήλο. Το ως άνω μηνιαίο επίδομα χορηγείται για την προσέλκυση και παραμονή, στη νήσο Δήλο, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη φύλαξη των αρχαιοτήτων.
Β. 1. Τα επιδόματα των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι είναι σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Αν και αυτονόητο, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, ότι όλα τα ανωτέρω επιδόματα ως συνδεόμενα άρρηκτα και αναπόσπαστα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων στις ειδικότητες και στους χώρους που δικαιολογούν τη χορήγησή τους, δεν υπολογίζονται στις τρίμηνες αποδοχές.
Η συνδρομή του συνόλου των κατά τα ανωτέρω απαιτούμενων προϋποθέσεων βεβαιώνεται κάθε μήνα από τον εκάστοτε προϊστάμενο του προσωπικού αυτού και η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι απομακρυνθούν για οποιοδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση, αργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π.) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την χορήγησή τους, διακόπτεται για ίσο χρόνο και η καταβολή των εν λόγω επιδομάτων με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι αρμόδιος να βεβαιώνει την συνδρομή των προϋποθέσεων καταβολής ή μη καταβολής τους.
Δεν διακόπτεται η καταβολή των κάθε είδους επιδομάτων και λοιπών αποδοχών σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη των Βουλευτών, των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α’). Στις αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που συναρτώνται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης ή την προσφορά υπηρεσιών σε προβληματικές ή σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές. Εξαιρούνται από τις αποδοχές αυτές μόνο τυχόν καταβαλλόμενα έξοδα κίνησης.

2. Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών λαμβάνει το επίδομα της παραγράφου Α.3 του παρόντος άρθρου, όχι όμως και το ειδικό επίδομα νοσοκομειακό και τροφής του προσωπικού των νοσοκομείων της παραγράφου Α.5 του παρόντος άρθρου.

3. Πέραν των επιδομάτων και παροχών του άρθρου αυτού, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή καταργούνται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Στα καταργούμενα επιδόματα – παροχές κ.λ.π. δεν περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις εξής διατάξεις:
α.- της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α’), κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/8-6-2001 (ΦΕΚ 760 Β’) κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α), με την οποία καθορίσθηκε το ύψος, του ειδικού επιδόματος της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού για τη διαχείριση και εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
β.- της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α’) κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκαν οι αριθμ. 2/83370/0022/11-12-2000, 2/1926/0022/2-3-2001 και 2/4458/0022/30-3-2001 (ΦΕΚ 342 Β’) κ.υ.α., με τις οποίες χορηγήθηκε ειδική αμοιβή στο προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για τις οργανωτικές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
γ.- της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α’) κατ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε η αρ. 2/29964/0022/23-7-2002 (ΦΕΚ 1021 Β’) κ.υ.α. με την οποία στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) χορηγήθηκε ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή.
δ.- της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α’), κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 2067978/7450/0022/14-10-1998 κ.υ.α. με την οποία καθορίστηκε το ύψος του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.

Επί του άρθρου 9. Επιδόματα Εορτών και Αδείας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης των επιδομάτων Εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) καθώς και του επιδόματος Αδείας.
Ειδικότερα:
Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με τον μηνιαίο βασικό μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό, καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δηλαδή για 240 ημέρες.
Το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 120 ημέρες. Σε περίπτωση που το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβληθεί πριν από την 15η Απριλίου, η εκκαθάριση θα αναφέρεται μέχρι και την ημερομηνία αυτή (15 Απριλίου) και συνεπώς αν ο υπάλληλος, μετά την καταβολή του επιδόματος δεν μισθοδοτηθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 15η Απριλίου, θα γίνει ανάλογη περικοπή, είτε από το μισθό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του (περίπτωση αποχώρησής του από την Υπηρεσία κ.λ.π.).
Το επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 360 ημέρες.
Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, τότε λαμβάνει τμήμα του ανωτέρω επιδόματος, ανάλογο του χρόνου μισθοδοσίας του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πριν από τη χρονολογία καταβολής των επιδομάτων αυτών, όπως ορίζονται πιο πάνω, κατά περίπτωση, ο υπολογισμός του αντίστοιχου επιδόματος γίνεται με βάση τις αποδοχές που είχε ο υπάλληλος κατά την ημέρα που λύθηκε η υπαλληλική του σχέση.
Σε περιπτώσεις μετατάξεων για την καταβολή των επιδομάτων Εορτών και Αδείας, ισχύουν τα εξής:
α.- Στις περιπτώσεις μετάταξης από μία Δημόσια Υπηρεσία σε άλλη, η καταβολή γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος.
β.- Στις περιπτώσεις μετάταξης από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. σε Δημόσιο και αντίστροφα καθώς και μετάταξης από Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., η καταβολή γίνεται από την κάθε υπηρεσία ανάλογα με το χρόνο που μισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους που κατά τις ημερομηνίες πληρωμής των ανωτέρω επιδομάτων καταβάλλονται μειωμένες αποδοχές λόγω διαθεσιμότητας, αργίας, άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π. του Ν. 2683/1999, ο υπολογισμός των επιδομάτων γίνεται με βάση τις μειωμένες αυτές αποδοχές.
Οι νόμιμοι κληρονόμοι υπαλλήλων που απεβίωσαν λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα Εορτών και Αδείας που τους αναλογούν μέχρι τη χρονολογία του θανάτου.
Υπάλληλος, στον οποίο παρέχεται δυνατότητα επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1282/1982 (π.χ. έξοδος από την Υπηρεσία), δικαιούται να λάβει τα επιδόματα εορτών και αδείας είτε από την Υπηρεσία του είτε από την Υπηρεσία Συντάξεων, ως εξής:
1) Επιλογή καταβολής από την Υπηρεσία: στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται τμήμα τους ανάλογο προς τον αριθμό των ημερών που μισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος.
2) Στην περίπτωση επιλογής καταβολής των από τη σύνταξη, καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ημέρες που συνταξιοδοτήθηκε ο υπάλληλος.
Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στους οποίους ανατίθεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα αναλογούντα επιδόματα του παρόντος άρθρου. Επίσης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη μη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1288/1982. Τυχόν καταβληθέντα για την αιτία αυτή ποσά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν αναζητούνται.
Τέλος, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού σε περίπτωση περικοπής των επιδομάτων, αλλά και για αποφυγή άσκοπης, πολλές φορές, αλληλογραφίας, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι για όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους, ο μήνας υπολογίζεται σε 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις στάσης εργασίας, το σύνολο των ωρών που δεν προσφέρεται εργασία ανάγεται σε ημέρες, με διαίρεση του συνολικού αριθμού των ωρών στάσης εργασίας δια των ωρών της υποχρεωτικής ημερήσιας απασχόλησης των υπαλλήλων.

Επί του άρθρου 10. Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η χορήγηση αμοιβής σε υπαλλήλους στους οποίους, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ανατίθενται καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, είτε λόγω της φύσης της εργασίας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, είτε λόγω ειδικής εργασίας πέραν από τα συνήθη καθήκοντά τους.
Για την καταβολή της αμοιβής αυτής απαιτείται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την οποία καθορίζεται η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης του υπαλλήλου η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για κάθε έτος, καθώς και το ύψος της αμοιβής.
Η αμοιβή αυτή δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου, θεωρείται δηλαδή πρόσθετη αμοιβή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και να υπόκειται στις κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών.

Επί του άρθρου 11. Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής:
α.- Για έγγαμο υπάλληλο, χωρίς ή με ενήλικα τέκνα, τριάντα πέντε ευρώ (35 -)
β.- Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον η ανωτέρω παροχή προσαυξάνεται κατά:
– δεκαοκτώ ευρώ (18 -) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα,
– τριανταπέντε ευρώ (35 -) για το τρίτο,
– σαράντα επτά ευρώ (47 -) για το τέταρτο και
– εβδομήντα τρία ευρώ (73 -) για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω
Η οικογενειακή δηλαδή παροχή αποτελείται από ένα βασικό ποσό το οποίο στη συνέχεια προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας
Η κατά το ανωτέρω προσαύξηση δικαιολογείται μόνο για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής των τριάντα πέντε ευρώ (35 -) χορηγείται και στους γονείς που τελούν σε διάζευξη (8) (Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διάζευξης το βασικό επίδομα γάμου με τις προσαυξήσεις των τέκνων καταβάλλεται και στους δύο γονείς μόνο για όσο διάστημα ισχύουν οι προυποθέσεις καταβολής των προσαυξήσεων λόγω τέκνων , η δε καταβολή του βασικού επιδόματος διακόπτεται αυτομάτως όταν παύσουν να ισχύουν οι προυποθέσεις καταβολής και της τελευταίας προσαύξησης τέκνου ) ή διάσταση, στους άγαμους γονείς, καθώς και στον επιζώντα σύζυγο, σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων – υπαλλήλων, εφόσον έχουν παιδιά για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή των προσαυξήσεων του βασικού ποσού της οικογενειακής παροχής.
Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που προσαυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του. Εξυπακούεται ότι όσα από τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ήδη προσκομιστεί κατά καιρούς από τους υπαλλήλους, δεν χρειάζεται να ζητηθούν εκ νέου.
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, διευκρινίζονται και τα εξής:
» Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται μόνο οι προσαυξήσεις, λόγω τέκνων, χωρίς τη σύγχρονη καταβολή και του βασικού ποσού.
» Οι προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε παιδί, ορίζονται με διαφορετικό τρόπο και είναι ανάλογες με τη σειρά γέννησης τους (1ο, 2ο, 3ο, 4ο κ.λ.π.) (9)( Για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων του ποσού της οικογενειακής παροχής λόγω τέκνων λαμβάνεται υπόψη η σειρά γέννησης τους ,υπολογιζομένων και των τέκνων που απεβίωσαν σύμφωνα με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου). Επομένως, σε περίπτωση ενηλικίωσης ενός εκ των παιδιών το ποσό που αφαιρείται θα πρέπει να είναι αυτό της προσαύξησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παιδί που ενηλικιώνεται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έστω υπάλληλος με τρία παιδιά εκ των οποίων το πρώτο κατά σειρά γέννησης έχει ενηλικιωθεί και δεν δικαιούται ο υπάλληλος προσαύξησης οικογενειακής παροχής για το τέκνο αυτό. Ο υπάλληλος θα λάβει οικογενειακή παροχή το βασικό ποσό (35-) και τις προσαυξήσεις του δεύτερου (18-) και του τρίτου (35-) παιδιού, ήτοι σύνολο 88 -.

Για συνέχιση καταβολής της προσαύξησης για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει επιπλέον να συντρέχουν οι εξής κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
α.- Να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους.
β.- Να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια καταβολής της προσαύξησης είναι περιορισμένη συναρτάται με το χρόνο της κανονικής φοίτησης, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής, και σε περίπτωση δεν καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έτσι, για παιδί που γεννήθηκε το 1984 και από 1.9.2004 αρχίζει κανονική φοίτησή του π.χ. σε Πανεπιστήμιο ή T.E.I., διάρκειας τεσσάρων ετών σπουδών ή οκτώ εξαμήνων, η προσαύξηση, που εν τω μεταξύ είχε διακοπεί από 1.1.2003, επαναχορηγείται από 1.9.2004 μέχρι το πέρας της κανονικής του φοίτησης, δηλαδή μέχρι 31.8.2008 οπότε και διακόπτεται, ανεξάρτητα αν δεν περάτωσε τις σπουδές του. Εάν το ίδιο παιδί μετά τη λήψη του πτυχίου συνεχίσει από 1.9.2004 τις σπουδές του σε άλλο τμήμα ή προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές, τότε από την ημερομηνία της νέας κανονικής του φοίτησης και μέχρι 31.12.2008 που συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας του, επαναχορηγείται η αναλογούσα προσαύξηση.

Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού, με την επισήμανση ότι κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν καταβάλλεται η προσαύξηση.
Στις περιπτώσεις που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ., με τη στρατιωτική θητεία του παιδιού, η προσαύξηση δεν διακόπτεται.
γ.- Τα παιδιά να έχουν αναπηρία (σωματική ή πνευματική) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και άνω. Στην περίπτωση αυτή, η προσαύξηση καταβάλλεται έπ’ αόριστον, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λ.π.
Πίνακας οικογενειακής παροχής σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ –

Υπάλληλος χωρίς ή με ενήλικα τέκνα

35
(βασικό ποσό)

Υπάλληλος με 1 παιδί

53
(35 + 18)

Υπάλληλος με 2 παιδιά

71
(35+18+18)

Υπάλληλος με 3 παιδιά

106
(35+18+18+35)

Υπάλληλος με 4 παιδιά

153
(35+18+18+35+47)

Υπάλληλος με 5 παιδιά

226
(35+18+18+35+47+73)

Υπάλληλος με 6 παιδιά

299
(35+18+18+35+47+73+73)

Επισημαίνεται ότι, οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για συνταξιούχους που οι συντάξιμες αποδοχές τους συνδέονται από το παρόν μισθολόγιο.

Επί του άρθρου 12. Κίνητρο Απόδοσης

Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, και την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, με πρόσθετη εργασία χορηγείται μηνιαίο χρηματικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης διαβαθμιζόμενο κατά – κατηγορία υπαλλήλου ως εξής:(10)Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα της συγκεκριμένης παραγράφου αποτελούν τα καταβαλλόμενα ποσά στους υπαλλήλους του Δημοσίου ,Ν.Π.Δ.Δ.και ΟΤΑ).
α.- Κατηγορία Υ.Ε. ογδόντα έξι ευρώ (86-).
β.- Κατηγορία Δ.Ε. ενενήντα έξι ευρώ (96-).
γ.- Κατηγορία T.E. ή Π.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, εκατόν είκοσι ευρώ (120-).
δ.- Κατηγορία Τ.Ε. με πτυχίο T.E.I, ή ισότιμο, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ(135-).
ε.- Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο, καθώς και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εκατόν πενήντα ευρώ (150-).
Στους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, τα ποσά του επιδόματος αυτού προσαυξάνονται κατά 10- (11)(Ειδικά για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και ΔΕ η συγκεκριμένη προσαύξηση καταβάλλεται με την συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας ανεξάρτητα απο την κατοχή θάσης ευθύνης εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν στις ίδιες κατηγορίες-Υ.Ε. και Δ.Ε)., ως αντιστάθμισμα της μη δυνατότητας ανάληψης από μέρους τους υψηλότερων θέσεων ευθύνης.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης.
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες από το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων προκύπτει ότι:
α.- Ο υπάλληλος έχει αξιολογηθεί με δυσμενή βαθμό.
β.- Όταν από συγκεκριμένο πόρισμα διοικητικής ή άλλης έρευνας διαπιστώνεται έλλειψη ενδιαφέροντος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο, το κίνητρο απόδοσης δεν χορηγείται αυτοδίκαια, όπως στους άλλους υπαλλήλους αλλά γίνεται περικοπή στο ήμισυ επί δίμηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόμη δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφαίνεται αιτιολογημένα με απόφαση του το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται χωρίς απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αυτοδίκαια δηλαδή, στις εξής περιπτώσεις:
α.- Σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από το διάστημα που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.).
β.- Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής υπαλλήλου από τα καθήκοντά του (όπως και οι λοιπές τακτικές αποδοχές).
Στους αποσπασμένους σε άλλες υπηρεσίες υπαλλήλους καταβάλλεται κανονικά το κίνητρο απόδοσης από τις υπηρεσίες που μισθοδοτούνται, εάν δεν γνωστοποιηθεί σ’ αυτές κάποιος από τους προαναφερθέντες λόγους περικοπής του.
Σημειώνεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις περικοπής του Κινήτρου Απόδοσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
Η καταβολή του κινήτρου απόδοσης παύει οριστικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Για το λόγο αυτό, δεν χορηγείται κατά το χρόνο που ο υπάλληλος λαμβάνει τρίμηνες αποδοχές.
Προκειμένου περί των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., των οποίων οι προϋπολογισμοί βαρύνονται εξολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, το κίνητρο απόδοσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού τους και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αν πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, στο ύψος της επιχορήγησης αυτής δεν υπολογίζεται το ποσό που αναλογεί στο εν λόγω κίνητρο.
Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου αυτού συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων, πλην ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών εισφορών και βαρύνει τους οικείους λογαριασμούς από τους οποίους καταβάλλονται τα ποσά της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
Στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα ποσά του κινήτρου απόδοσης που αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στους οικείους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι επιβαρύνονται με το σύνολο της μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Τα ποσά του κινήτρου απόδοσης που αποδίδονται από τους οικείους εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς, είναι τα ποσά του Κινήτρου Απόδοσης που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2003 στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο ευρώ (-), και όχι τα ποσά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
Συγκεκριμένα αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στους οικείους Προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ.:
α.- Κατηγορία Υ.Ε. εκατόν είκοσι εννέα ευρώ(129-).
β.- Κατηγορία Δ.Ε. εκατόν πενήντα ευρώ (150-).
γ.- Κατηγορία Τ.Ε. ή Π.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ (164-).
δ.- Κατηγορία Τ.Ε. με πτυχίο T.E.I., ή ισότιμο, εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ (179-).
ε.- Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο, καθώς και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, διακόσια οκτώ ευρώ (208-).
Τυχόν λεπτομέρειες ή ζητήματα που ανακύπτουν για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής του νόμου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Ειδικά προκειμένου περί:
» Τελωνειακών υπαλλήλων και υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του
Κράτους, το Κίνητρο Απόδοσης βαρύνει τους Λογαριασμούς Δικαιωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών και Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε., Δ.Ε.Χ.Ε.).
Όπου στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166/τ.Α1) αναφέρεται «επίδομα εξομάλυνσης», νοείται από 1.1.1997 το Κίνητρο Απόδοσης του παρόντος άρθρου.
» Δασικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και οδηγών οχημάτων δασικών υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου. Το καταβαλλόμενο στο προσωπικό αυτό Κίνητρο Απόδοσης του άρθρου αυτού, βαρύνει τις πιστώσεις του επιδόματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α’).
» Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το αναφερόμενο στο παρόν άρθρο Κίνητρο Απόδοσης, βαρύνει τις πιστώσεις των επιδομάτων του άρθρου 4 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/τ.Α’).
Στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι τα καταβαλλόμενα ποσά ή παροχές υπέρ των δικαιούχων από λογαριασμούς ή διατάξεις της επόμενης παραγράφου, μετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2003 ως κίνητρο απόδοσης, ρυθμίζονται από 1.1.2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι προβλεπόμενες εκ των λογαριασμών αυτών αμοιβές και λοιπές παροχές ή αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2003, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις έχουν συσταθεί περισσότεροι του ενός ειδικού· λογαριασμοί, οι λογαριασμοί αυτοί μπορεί να ενοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, μετά από έκφραση γνώμης των ενδιαφερομένων. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασμούς εκτός του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά.

9. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν τα ποσά ττου προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α1 – ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ.), της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146/τ.Α’), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88/τ.Α’), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/τ.Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/τ.Α’), του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/τ.Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/τ.Α’), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/τ.Α’), του άρθρου 24 του Ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69/τ.Α’), του άρθρου 57 του Ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146/τ.Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173/τ.Α’), του άρθρου 11 του Ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181/τ.Α’), του άρθρου 29 του Ν.2339/1995 (ΦΕΚ 204/τ.Α’), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α’), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν.2349/1995 (ΦΕΚ 224/τ.Α’), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του Ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256/τ.Α’), του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54/τ.Α’), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ.Α’), του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156/τ.Α1), του άρθρου 7 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 928/1917 (ΦΕΚ 218/τ.Α’), του άρθρου 1 του διατάγματος της 22.12.1917 (ΦΕΚ 297/τ.Α1), του άρθρου 10 του Ν. 5415/1932 (ΦΕΚ 129/τ.Α’), του άρθρου 7 του Π.Δ. της 27.8.1932 (ΦΕΚ 254/τ.Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 434/1945 (ΦΕΚ 169/τ.Α’), του άρθρου 94 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75/τ.Α’) και των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμ.29/1985, 35/1985 144/1991, 237/1996 και 238/1996, του άρθρου 5 του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/τ.Α’), του άρθρου τέταρτου του Ν.2371/1996 (ΦΕΚ 2/τ.Α’) και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/τ.Α’), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις 31.12.2003, καθώς και κάθε άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασμό ή διάταξη νόμου ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους.

Επί του άρθρου 13. Επίδομα θέσης Ευθύνης

1.- Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνες στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
Α.- Προϊστάμενοι Διοίκησης
i.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν τριάντα ευρώ (130-).
ii.- Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης (υποδιευθυντές) και επιθεωρητές που δεν προΐστανται Διευθύνσεων, εβδομήντα ευρώ (70-)
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εξήντα πέντε ευρώ (65-).
iv.- Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Διοίκησης και Παιδικών Σταθμών είκοσι πέντε ευρώ (25-).
Β.- Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
i.- Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175-).
ii.- Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135-).
iii- Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130-).
iv.- Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115-).
v.- Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εβδομήντα ευρώ (70-).
vi- Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35-).

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο χρόνο το εν λόγω προσωπικό ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα και με μόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιμοδοτική κ.λ.π.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά για κάθε έτος.

3. Στην περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται, μετά την πάροδο δύο μηνών, στον αναπληρωτή της θέσης αυτής. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδος το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης χωρίς περιορισμό για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

4. Στις περιπτώσεις που προϊστάμενοι εκτελούν καθήκοντα σε δύο βαθμίδες θέσης, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

5. Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόν νόμου οι διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α’) καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α’) σύμφωνα με τις οποίες:
Α. i. το κατά το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση η’ του Ν. 2817/2000 προβλεπόμενο μηνιαίο επίδομα θέσης για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε από 1ης Ιουλίου 2002 σε τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ και
ii. το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 14 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’) των σχολικών συμβούλων, που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, διαμορφώνεται από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ αντίστοιχα.
Β. Στους προϊσταμένους των Κ.Δ.Α.Υ., στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, καθώς και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού από την τοποθέτηση τους στις μονάδες αυτές, στους οποίους είχε επεκταθεί η χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης των στελεχών της εκπαίδευσης (το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002), καταβάλλεται πλέον το αντίστοιχο επίδομα της παραγράφου Α. 10 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

Επί του άρθρου 14. Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών Διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Γενικών Διευθυντών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων, Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων.

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου των κάθε είδους αποδοχών, επιδομάτων ή προσαυξήσεων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών Διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Γενικών Διευθυντών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., υπαλλήλων ειδικών θέσεων, Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003.

Επί του άρθρου 15. Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες των υπαλλήλων που υπολογίζονται για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Παράλληλα αναφέρονται οι υπηρεσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατά τ’ ανωτέρω μισθολογική τους εξέλιξη.
Αναλυτικότερα, επί των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες που υπολογίζονται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων) είναι:
α.- Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξηρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
β.- Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου. Για τον ακριβή προσδιορισμό όμως των προϋπηρεσιών αυτών θα
πρέπει να ερευνάται προηγουμένως η νομική μορφή των Υπηρεσιών αυτών.
γ.- Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί.
Διευκρινίζεται ότι στις παραπάνω υπηρεσίες (α έως γ) δεν περιλαμβάνονται όσες αναγνωρίζονται ως συντάξιμες με βάση μόνο τις διατάξεις του Ν. 1405/1983.
δ.- Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι, την 31.12.1996. Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των χωρών αυτών θεωρημένα από τις οικείες Προξενικές Αρχές, επίσημα μεταφρασμένα και εφόσον η προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους.
ε.- Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.
στ.- Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος). Για το χρόνο που είχε υποχρέωση ο υπάλληλος να υπηρετήσει ως κληρωτός ή έφεδρος θα πρέπει να γίνεται σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εφόσον βέβαια από άλλο στοιχείο του προσωπικού Μητρώου του (πιστοποιητικό τύπου Α’ κ.λ.π.) δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος αυτός.
ζ.- Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Τονίζεται ότι η διάταξη αυτή αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα παραπάνω σχολεία, αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, και όχι άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προϋπηρεσίες στα σχολεία αυτά. Δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής είναι να έχει προσφερθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο) και όχι με άλλη ειδικότητα (π.χ. επιστάτης, καθαρίστρια κ.λ.π.).
η.- Χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31.12.1996 και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής (π.χ. επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, λήψη σύνταξης κ.λ.π.). Το δικαίωμα αυτό, για μισθολογική εξέλιξη, ισχύει μόνο για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν κατά την ως άνω ημερομηνία και όχι για τους εφεξής διοριζόμενους.
θ.- Ο χρόνος απεργίας, κανονικής αδείας και διαθεσιμότητας λόγω νόσου.
ι.- Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου (12)( η σύμβαση μίσθωσης έργου πρέπει να έχει συναφθεί απευθείας με Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔή ΟΤΑ και όχι με συνεργαζόμενους ή εξαρτώμενους απο αυτούς Φορείς -Π.Χ.δημοτικές επιχειρήσεις ,φορείς Ιδιωτικού τομέα και επιτροπές ερευνών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα κλπ ) ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξηρτημένη) ή εφόσον σύμφωνα με υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
i.- απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο,
ii.- παροχή εργασίας σε χώρους Δημόσιας Υπηρεσίας υπό την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας αυτής και
iii.- αμοιβή ανάλογη με τους προσλαμβανομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ια.- Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν.2320/1995 (ΦΕΚ 133/τΑ). Δηλαδή θα πρέπει η προϋπηρεσία ιεροψαλτών ιερών ναών και ιεροκηρύκων ιερών Μητροπόλεων να αναγνωρίζεται ως συντάξιμη μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ήτοι να υπάρχει διορισμός από το αρμόδιο όργανο, να παρασχέθηκε κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτός αν με πιστοποιητικό του ίδιου ασφαλιστικού φορέα αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η υπηρεσία αυτή, δεν είχε επεκταθεί στην περιοχή η αρμοδιότητα του για ασφάλιση των εργαζομένων.

2. Δεν υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση για μισθολογική εξέλιξη:
α.- Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου.
Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
β.- Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. Περίπτωση εξαίρεσης σύμφωνα με τη διάταξη αυτή αποτελεί ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 20 Ν. 1388/1983)
γ.- Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέραν του μηνός κατ’ έτος.
δ.- Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α’):
i- άρθρο 99, με εξαίρεση το χρόνο διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας
ii.- άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1β και 1γ, με την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
iii.- άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και
iv.- άρθρο 109 παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης.
ε.- Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157/τΑ), και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.
στ.- Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου αυτή απαιτείται για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 της παρούσας.

3. Οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του κοινοποιούμενού νόμου θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται:
– οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης,
– η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
– η σχέση εργασίας,
– ο τρόπος μισθοδοσίας,
– το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
– η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Το βάρος της απόδειξης περί του Δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή αλλού, και του είδους της εργασιακής σχέσης φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώρισή τους υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών αυτών προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκομίσουν στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών που υπηρετούν.

4. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εκπαιδευτικός με μειωμένο ωράριο εργασίας έχει προσφέρει διδασκαλία 500 ώρες, το δε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μονίμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής r ης υπηρεσίας ήταν 18 ώρες. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχουμε: 500 : 18 – 27 14/18 εβδομάδες και 27 14/18 χ 6 = 166 12/18 ημέρες. Για την εξεύρεση του χρόνου υπηρεσίας διαιρείται το ακέραιο των εν λόγω ημερών, δηλαδή 166 δια 25 Συνεπώς ο χρόνος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη είναι 6 μήνες και 16 ημέρες.

5.- Η υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων υπολογίζεται από τη χρονολογία που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πράξη διορισμού τους εφόσον η εγκατάσταση τους έλαβε χώρα μέσα σε (13) (Διευκρινίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.2683/1999 ,ισχύει το χρονικό διάστημα του ενός(1) μηνός και όχι των δύο μηνών όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στην εγκύκλιο) δύο μήνες από τη δημοσίευση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στη θέση τους και n ανάληψη καθηκόντων γίνεται μετά την παρέλευση του διμήνου από τη δημοσίευση, η υπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου εβδόμου (17ου) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ιδίου υπουργείου, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους.
Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη τα οικονομικά αποτελέσματα που αυτή συνεπάγεται δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο προβλεπομένων δικαιολογητικών.

Επί του άρθρου 16. Υπερωριακή εργασία

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται, σε νέες βάσεις το θέμα της απασχόλησης πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, του προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και τίθενται αυστηροί περιορισμοί στον αριθμό των ωρών που θα μπορούν να εργάζονται υπερωριακά σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Εφεξής η υπερωριακή εργασία επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και πιο συγκεκριμένα:

1. Για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού από 1/1/2004 και εντεύθεν απαιτείται μόνο απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την παροχή εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα. Διευκρινίζεται ότι, για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, αρμόδιος για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’) και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’) προκειμένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αντίστοιχα. Δηλαδή, για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, είναι ο οικείος Δήμαρχος ή Νομάρχης.
Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν το προϋπολογισμό του επομένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη για διαφόρους λόγους δυνατή η πληρωμή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη, στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται πλήρης εισήγηση για το παραγωγικό αποτέλεσμα των ήδη χορηγηθέντων πιστώσεων για την ίδια αιτία.

2. Η διαπίστωση και ο καθορισμός των ωρών υπερωριακής, νυχτερινής ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις των Γραφείων αυτών, θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην αρχή εκάστου έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α.- τις ενενήντα (90) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, δύνανται να χορηγηθούν μέχρι τριάντα (30) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία εντός του ανωτέρω ορίου των ενενήντα (90) ωρών.
β.- τις εβδομήντα (70) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων, και των Διοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, δύνανται να χορηγηθούν μέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία, εντός πάντοτε του ανωτέρω ορίου των εβδομήντα (70) ωρών.
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή, νυχτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους αρμόδιους, για την πληρωμή των αποζημιώσεων αυτών, φορείς.

3. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις δεν μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων (14) (Διευκρινίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.3254/2004 στην παραγρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 μετά τη φράση «στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως » διαγράφεται η φράση «και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη σεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το 1/12 των εγγεγραμμένων πιστώσεων » ισχύς απο 1/1/2004). Παράλληλα με την μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης στον οικείο διατάκτη, μεταβιβάζεται σ’ αυτόν και η ευθύνη διαπίστωσης των πραγματικών αναγκών και του ορθού καταμερισμού των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

4. Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α.- Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β.-· Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
i.- Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ii.- Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ.- Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου.
ε.- Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.
στ.- Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

5. Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό (1/200) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα.
Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες ωρομισθίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Ωρομίσθιο προσωπικού για υπηρεσίες (πλην 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ και ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που δεν λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε)
Μ.Κ. Β.Μ.
Κλιμακίου
Ωρομίσθιο
Κλιμακίου
Για Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία μέχρι
22η ώρα
Για νυχτερινή
εργασία από
22η μέχρι 6η
πρωϊνή πέρα
από την
υποχρεωτική
Για εργασία Κυριακών &
Εξαιρεσίμων πέραν της
υποχρεωτικής
(γ)
Για εργασία προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
(δ)
από 6η
πρωϊνή – 22η
ώρα
από 22η ώρα
– 6η πρωϊνή
Νυχτερινή
Εργασίμων
ημερών
Νυχτερινή και
ημερήσια
Κυριακών και
εξαιρεσίμων
Περίπτωση
(α)
Περίπτωση
(β)
Περίπτωση
γ(ι)
Περίπτωση
γ(ιι)
Περίπτωση
(δ)
Περίπτωση
(ε)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

18

590 2,95 2,95 3,39 3,69 3,84 1,33 1,77

17

615 3,08 3,08 3,54 3,85 4,00 1,39 1,85

16

640 3,20 3,20 3,68 4,00 4,16 1,44 1,92

15

665 3,33 3,33 3,83 4,16 4,33 1,50 2,00

14

690 3,45 3,45 3,97 4,31 4,49 1,55 2,07

13

715 3,58 3,58 4,12 4,48 4,65 1,61 2,15

12

740 3,70 3,70 4,26 4,63 4,81 1,67 2,22

11

765 3,83 3,83 4,40 4,79 4,98 1,72 2,30

10

790 3,95 3,95 4,54 4,94 5,14 1,78 2,37

9

815 4,08 4,08 4,69 5,10 5,30 1,84 2,45

8

840 4,20 4,20 4,83 5,25 5,46 1,89 2,52

7

865 4,33 4,33 4,98 5,41 5,63 1,95 2,60

6

890 4,45 4,45 5,12 5,56 5,79 2,00 2,67

5

915 4,58 4,58 5,27 5,73 5,95 2,06 2,75

4

940 4,70 4,70 5,41 5,88 6,11 2,12 2,82

3

965 4,83 4,83 5,55 6,04 6,28 2,17 2,90

2

990 4,95 4,95 5,69 6,19 6,44 2,23 2,97

1

1015 5,08 5,08 5,84 6,35 6,60 2,29 3,05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

18

690 3,45 3,45 3,97 4,31 4,49 1,55 2,07

17

720 3,60 3,60 4,14 4,50 4,68 1,62 2,16

16

749 3,75 3,75 4,31 4,69 4,88 1,69 2,25

15

778 3,89 3,89 4,47 4,86 5,06 1,75 2,33

14

807 4,04 4,04 4,65 5,05 5,25 1,82 2,42

13

837 4,19 4,19 4,82 5,24 5,45 1,89 2,51

12

866 4,33 4,33 4,98 5,41 5,63 1,95 2,60

11

895 4,48 4,48 5,15 5,60 5,82 2,02 2,69

10

924 4,62 4,62 5,31 5,78 6,01 2,08 2,77

9

954 4,77 4,77 5,49 5,96 6,20 2,15 2,86

8

983 4,92 4,92 5,66 6,15 6,40 2,21 2,95

7

1012 5,06 5,06 5,82 6,33 6,58 2,28 3,04

6

1041 5,21 5,21 5,99 6,51 6,77 2,34 3,13

5

1071 5,36 5,36 6,16 6,70 6,97 2,41 3,22

4

1100 5,50 5,50 6,33 6,88 7,15 2,48 3,30

3

1129 5,65 5,65 6,50 7,06 7,35 2,54 3,39

2

1158 5,79 5,79 6,66 7,24 7,53 2,61 3,47

1

1188 5,94 5,94 6,83 7,43 7,72 2,67 3,56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

18

773 3,87 3,87 4,45 4,84 5,03 1,74 2,32

17

806 4,03 4,03 4,63 5,04 5,24 1,81 2,42

16

838 4,19 4,19 4,82 5,24 5,45 1,89 2,51

15

871 4,36 4,36 5,01 5,45 5,67 1,96 2,62

14

904 4,52 4,52 5,20 5,65 5,88 2,03 2,71

13

937 4,69 4,69 5,39 5,86 6,10 2,11 2,81

12

969 4,85 4,85 5,58 6,06 6,31 2,18 2,91

11

1002 5,01 5,01 5,76 6,26 6,51 2,25 3,01

10

1035 5,18 5,18 5,96 6,48 6,73 2,33 3,11

9

1068 5,34 5,34 6,14 6,68 6,94 2,40 3,20

8

1100 5,50 5,50 6,33 6,88 7,15 2,48 3,30

7

1133 5,67 5,67 6,52 7,09 7,37 2,55 3,40

6

1166 5,83 5,83 6,70 7,29 7,58 2,62 3,50

5

1199 6,00 6,00 6,90 7,50 7,80 2,70 3,60

4

1231 6,16 6,16 7,08 7,70 8,01 2,77 3,70

3

1264 6,32 6,32 7,27 7,90 8,22 2,84 3,79

2

1297 6,49 6,49 7,46 8,11 8,44 2,92 3,89

1

1330 6,65 6,65 7,65 8,31 8,65 2,99 3,99
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

18

808 4,04 4,04 4,65 5,05 5,25 1,82 2,42

17

843 4,22 4,22 4,85 5,28 5,49 1,90 2,53

16

877 4,39 4,39 5,05 5,49 5,71 1,98 2,63

15

911 4,56 4,56 5,24 5,70 5,93 2,05 2,74

14

945 4,73 4,73 5,44 5,91 6,15 2,13 2,84

13

980 4,90 4,90 5,64 6,13 6,37 2,21 2,94

12

1014 5,07 5,07 5,83 6,34 6,59 2,28 3,04

11

1048 5,24 5,24 6,03 6,55 6,81 2,36 3,14

10

1082 5,41 5,41 6,22 6,76 7,03 2,43 3,25

9

1117 5,59 5,59 6,43 6,99 7,27 2,52 3,35

8

1151 5,76 5,76 6,62 7,20 7,49 2,59 3,46

7

1185 5,93 5,93 6,82 7,41 7,71 2,67 3,56

6

1219 6,10 6,10 7,02 7,63 7,93 2,75 3,66

5

1254 6,27 6,27 7,21 7,84 8,15 2,82 3,76

4

1288 6,44 6,44 7,41 8,05 8,37 2,90 3,86

3

1322 6,61 6,61 7,60 8,26 8,59 2,97 3,97

2

1356 6,78 6,78 7,80 8,48 8,81 3,05 4,07

1

1391 6,96 6,96 8,00 8,70 9,05 3,13 4,18

-ρομίσθιο προσωπικού για υπηρεσίες 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ και ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ’ΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (περιπτώσεις στ)
Μ.Κ. Β.Μ.
Κλιμακίου
-ρομίσθιο
Κλιμακίου
Για Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία μέχρι
22η ώρα
Για νυχτερινή
εργασία από
22η μέχρι 6η
πρωϊνή πέρα
από την
υποχρεωτική
Για εργασία Κυριακών &
Εξαιρεσίμων πέραν της
υποχρεωτικής
(γ)
Για εργασία προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
(δ)
από 6η
πρωϊνή – 22η
ώρα
από 22η ώρα
– 6η πρωϊνή
Νυχτερινή
Εργασίμων
ημερών
Νυχτερινή και
ημερήσια
Κυριακών και
εξαιρεσίμων
Περίπτωση
(α)
Περίπτωση
(β)
Περίπτωση
γ(ι)
Περίπτωση
γ(ιι)
Περίπτωση
(δ)
Περίπτωση
(ε)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

18

590 2,95 2,95 3,90 4,24 4,42 1,53 2,04

17

615 3,08 3,08 4,07 4,43 4,60 1,60 2,13

16

640 3,20 3,20 4,23 4,60 4,78 1,66 2,21

15

665 3,33 3,33 4,40 4,78 4,98 1,73 2,30

14

690 3,45 3,45 4,57 4,96 5,16 1,78 2,38

13

715 3,58 3,58 4,74 5,15 5,35 1,85 2,47

12

740 3,70 3,70 4,90 5,32 5,53 1,92 2,55

11

765 3,83 3,83 5,06 5,51 5,73 1,98 2,65

10

790 3,95 3,95 5,22 5,68 5,91 2,05 2,73

9

815 4,08 4,08 5,39 5,87 6,10 2,12 2,82

8

840 4,20 4,20 5,55 6,04 6,28 2,17 2,90

7

865 4,33 4,33 5,73 6,22 6,47 2,24 2,99

6

890 4,45 4,45 5,89 6,39 6,66 2,30 3,07

5

915 4,58 4,58 6,06 6,59 6,84 2,37 3,16

4

940 4,70 4,70 6,22 6,76 7,03 2,44 3,24

3

965 4,83 4,83 6,38 6,95 7,22 2,50 3,34

2

990 4,95 4,95 6,54 7,12 7,41 2,56 3,42

1

1015 5,08 5,08 6,72 7,30 7,59 2,63 3,51

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

18

690 3,45 3,45 4,57 4,96 5,16 1,78 2,38

17

720 3,60 3,60 4,76 5,18 5,38 1,86 2,48

16

749 3,75 3,75 4,96 5,39 5,61 1,94 2,59

15

778 3,89 3,89 5,14 5,59 5,82 2,01 2,68

14

807 4,04 4,04 5,35 5,81 6,04 2,09 2,78

13

837 4,19 4,19 5,54 6,03 6,27 2,17 2,89

12

866 4,33 4,33 5,73 6,22 6,47 2,24 2,99

11

895 4,48 4,48 5,92 6,44 6,69 2,32 3,09

10

924 4,62 4,62 6,11 6,65 6,91 2,39 3,19

9

954 4,77 4,77 6,31 6,85 7,13 2,47 3,29

8

983 4,92 4,92 6,51 7,07 7,36 2,54 3,39

7

1012 5,06 5,06 6,69 7,28 7,57 2,62 3,50

6

1041 5,21 5,21 6,89 7,49 7,79 2,69 3,60

5

1071 5,36 5,36 7,08 7,71 8,02 2,77 3,70

4

1100 5,50 5,50 7,28 7,91 8,22 2,85 3,80

3

1129 5,65 5,65 7,48 8,12 8,45 2,92 3,90

2

1158 5,79 5,79 7,66 8,33 8,66 3,00 3,99

1

1188 5,94 5,94 7,85 8,54 8,88 3,07 4,09

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

18

773 3,87 3,87 5,12 5,57 5,78 2,00 2,67

17

806 4,03 4,03 5,32 5,80 6,03 2,08 2,78

16

838 4,19 4,19 5,54 6,03 6,27 2,17 2,89

15

871 4,36 4,36 5,76 6,27 6,52 2,25 3,01

14

904 4,52 4,52 5,98 6,50 6,76 2,33 3,12

13

937 4,69 4,69 6,20 6,74 7,02 2,43 3,23

12

969 4,85 4,85 6,42 6,97 7,26 2,51 3,35

11

1002 5,01 5,01 6,62 7,20 7,49 2,59 3,46

10

1035 5,18 5,18 6,85 7,45 7,74 2,68 3,58

9

1068 5,34 5,34 7,06 7,68 7,98 2,76 3,68

8

1100 5,50 5,50 7,28 7,91 8,22 2,85 3,80

7

1133 5,67 5,67 7,50 8,15 8,48 2,93 3,91

6

1166 5,83 5,83 7,71 8,38 8,72 3,01 4,03

5

1199 6,00 6,00 7,94 8,63 8,97 3,11 4,14

4

1231 6,16 6,16 8,14 8,86 9,21 3,19 4,26

3

1264 6,32 6,32 8,36 9,09 9,45 3,27 4,36

2

1297 6,49 6,49 8,58 9,33 9,71 3,36 4,47

1

1330 6,65 6,65 8,80 9,56 9,95 3,44 4,59

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

18

808 4,04 4,04 5,35 5,81 6,04 2,09 2,78

17

843 4,22 4,22 5,58 6,07 6,31 2,19 2,91

16

877 4,39 4,39 5,81 6,31 6,57 2,28 3,02

15

911 4,56 4,56 6,03 6,56 6,82 2,36 3,15

14

945 4,73 4,73 6,26 6,80 7,07 2,45 3,27

13

980 4,90 4,90 6,49 7,05 7,33 2,54 3,38

12

1014 5,07 5,07 6,70 7,29 7,58 2,62 3,50

11

1048 5,24 5,24 6,93 7,53 7,83 2,71 3,61

10

1082 5,41 5,41 7,15 7,77 8,08 2,79 3,74

9

1117 5,59 5,59 7,39 8,04 8,36 2,90 3,85

8

1151 5,76 5,76 7,61 8,28 8,61 2,98 3,98

7

1185 5,93 5,93 7,84 8,52 8,87 3,07 4,09

6

1219 6,10 6,10 8,07 8,77 9,12 3,16 4,21

5

1254 6,27 6,27 8,29 9,02 9,37 3,24 4,32

4

1288 6,44 6,44 8,52 9,26 9,63 3,34 4,44

3

1322 6,61 6,61 8,74 9,50 9,88 3,42 4,57

2

1356 6,78 6,78 8,97 9,75 10,13 3,51 4,68
1 1391 6,96 6,96 9,20 10,01 10,41 3,60 4,81

6.- Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), της οποίας η ωριαία αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χωρίς την σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Επί του άρθρου 17. Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων

1. Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τίθεται γενική απαγόρευση καταβολής αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα, μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα, που λειτουργούν στο χώρο των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Στην απαγόρευση αυτή εμπίπτουν μόνο οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι και όχι άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως δικαστικοί λειτουργοί, μέλη Δ.Ε.Π. ή νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, άλλωστε, δεν ακολουθούν το ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες. Στους^ ανωτέρω, εφόσον συμμετέχουν σε κάθε είδους συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας), μόνιμα ή προσωρινά, καταβάλλεται αμοιβή, ανεξάρτητα του χρόνου λειτουργίας τους.

2. Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δικαιούνται να λάβουν
αποζημίωση λόγω συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα, μόνο όταν αυτά
λειτουργούν:
α.- εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας, και
β.- σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Για υπαλλήλους ή ιδιώτες που συμμετέχουν σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με την ιδιότητα προέδρου, μέλους ή γραμματέα καταβάλλεται κατά συνεδρίαση ή μηνιαία, αποζημίωση.
Α. Αποζημίωση κατά συνεδρίαση.
Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση συλλογικών οργάνων καθορίζεται από 1/1/2004 με απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου υπουργού και δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Η καταβαλλόμενη στις περιπτώσεις αυτές αμοιβή σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Για το έτος 2004 η κατά τα ως άνω αποζημίωση ανέρχεται έως 41,3 -.
Β. Αποζημίωση κατά μήνα.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο καθ’ ύλη αρμόδιος Υπουργός, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να καθορίζουν κατά μήνα αποζημιώσεις, με κοινές αποφάσεις τους.
Στα κριτήρια για την έκδοση των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων για αποζημιώσεις κατά μήνα συγκαταλέγονται, η ιδιαίτερη σημασία του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας, η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και το μέγεθος, η σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Οι αμοιβές αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Για το έτος 2004 οι κατά τα ως άνω αποζημιώσεις για τον Πρόεδρο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 690 – το μήνα, για δε τα μέλη και τους γραμματείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 587 – και 449 – αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω μηνιαίες αποζημιώσεις καταβάλλονται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις τουλάχιστον το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έστω Πρόεδρος Επιτροπής στον οποίο, σύμφωνα με τα ως άνω, έχει καθοριστεί μηνιαία αποζημίωση 380 – για χρονικό διάστημα λειτουργίας της Επιτροπής έξι (6) μηνών. Εάν σε κάποιο μήνα συμμετέχει μόνο σε 2 συνεδριάσεις, η αμοιβή που θα του καταβληθεί για το συγκεκριμένο μήνα θα είναι 190 – (380 χ 2/4). Σε περίπτωση συμμετοχής του σε περισσότερες των 4 συνεδριάσεων ανά μήνα δεν καταβάλλεται μεγαλύτερη από την συνολική μηνιαία αποζημίωση των 380 -.

Προσωρινά συλλογικά όργανα που λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία έχουν καθοριστεί αμοιβές ή αποζημιώσεις. αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη των εργασιών του συλλογικού οργάνου. Σε περιπτώσεις παράτασης της λειτουργίας των εν λόγω συλλογικών αυτών οργάνων η αποζημίωση καθορίζεται με τη διαδικασία της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δηλαδή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού.
Μόνιμα συλλογικά όργανα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων οι αποζημιώσεις έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της ως άνω παραγράφου, εξακολουθούν να καταβάλλονται, μη επιτρεπομένου του επανακαθορισμού τους σε υψηλότερα επίπεδα.

3. Σε νομικούς συμβούλους που καλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να παράσχουν τις νομικές συμβουλές τους επί των θεμάτων που συζητούνται, καθώς και σε εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη αμοιβή για τις συνεδριάσεις που μετείχαν.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη, των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανωτάτη Εκπαίδευση, την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται εφάπαξ αμοιβή και για το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες.

5. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
Δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, το προσωπικό του Κεφαλαίου Γ’ (Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας) του παρόντος νόμου.

6. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για κατά συνεδρίαση αποζημίωση δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Προκειμένου να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό αμοιβής
(κατά συνεδρίαση ή κατά μήνα) μελών συλλογικών οργάνων είναι απαραίτητα και
πρέπει να συνοδεύουν το σχέδιο Κ.Υ.Α. (15) (Διευκρινίζεται ότι ο όρος Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση )αφορά μόνο τον καθορισμό αμοιβής κατά μήνα , ενώ για τον καθορισμό αμοιβής κατά συνεδρίαση απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) απο τον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό.) τα παρακάτω στοιχεία:
α.- Απόφαση σύστασης του συλλογικού οργάνου που η έκδοση της να
προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου, η οποία να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην απόφαση σύστασης θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός σύστασης του συλλογικού οργάνου, η περιγραφή εν συντομία του έργου, η παραδοτέα εργασία της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας και να ορίζεται η διάρκεια λειτουργίας του οργάνου (σε μήνες και αριθμό συνεδριάσεων) κ.λ.π.
β.- Απόφαση συγκρότησης του συλλογικού οργάνου.
Επίσης το σχέδιο απόφασης για τον καθορισμό της αποζημίωσης πρέπει να αναφέρει το συνολικό προϋπολογισμό κόστους αυτής σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997, όπως ισχύει, και να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης.

8. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των δικαιούχων θα πρέπει, απαραιτήτως, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που λαμβάνει αποζημίωση λόγω συμμετοχής του σε συλλογικά όργανα, με την οποία θα δηλώνει ότι:
ά.- το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται από συμμετοχή του σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, δεν υπερβαίνει το 50% των μηνιαίων αποδοχών του, και
β.- οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή αμοιβές δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Επί του άρθρου 18. Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αμοιβών

1.- Στο άρθρο αυτό προβλέπεται κοινοβουλευτικός έλεγχος των πρόσθετων
αμοιβών των υπαλλήλων, είτε αυτές προέρχονται από αμοιβές συλλογικών
οργάνων, είτε από προσφορά υπερωριακής εργασίας. Ορίζεται δηλαδή ότι, με τη λήξη του οικονομικού έτους, ο αρμόδιος Υπουργός υποβάλλει στη Βουλή συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρεται:
α.- Ο αριθμός των υπαλλήλων που έλαβαν αμοιβή για υπερωριακή εργασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης από την αιτία αυτή.
β.- Ο αριθμός των συλλογικών οργάνων του άρθρου 17 του παρόντος νόμου που λειτούργησαν με αμοιβή στον τομέα της αρμοδιότητας του (Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ. της εποπτείας του), ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που συμμετείχαν με αμοιβή στα συλλογικά αυτά όργανα, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης.
γ.- Οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές που καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε πηγή (εντός ή εκτός προϋπολογισμού).

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επί του άρθρου 19. Υπάλληλοι ειδικής ή περιορισμένης διαβάθμισης

1.- Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και οι αγροφύλακες και οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής, εξελίσσονται πλέον στα Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και το χρόνο υπηρεσίας τους.

2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 2470/1997 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του συγκεκριμένου προσωπικού. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η κατάταξη του κατά την προηγούμενη παράγραφο προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού τους, κατά τις διακρίσεις · του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν κριθεί ως συνταγματικές, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι ειδικές περί αυτών διατάξεις, για κατάταξη τους σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Επί του άρθρου 20. Κατάταξη υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ο τρόπος κατάταξης των υπαλλήλων που υπηρετούν την 1.1.2004, στα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόμου αυτού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 (στέρηση Μ.Κ. λόγω πειθαρχικής ποινής) του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους αυτή θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. κατάταξης τους, για την απονομή του επόμενου Μ.Κ.
Επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο υπόδειγμα Δελτίου Ατομικής Κατάταξης των Υπαλλήλων που διέπονται από το Α’ Μέρος του νόμου αυτού. Το Δελτίο αυτό θα συμπληρωθεί με όλα τα στοιχεία του υπαλλήλου και θα κρατηθεί από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας στο προσωπικό αρχείο του υπαλλήλου. Επίσης, ένα αντίγραφο του Δελτίου αυτού θα επισυναφθεί κατά την πρώτη πληρωμή στη μισθοδοτική κατάσταση της υπηρεσίας.

Επί του άρθρου 21. Επέκταση διατάξεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται εξουσιοδότηση επέκτασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και σε προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που δεν εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις του, πλην όμως έχει βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. (προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κληρικοί κ.λ.π.).
Επίσης, με την ίδια απόφαση επέκτασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, στην περίπτωση των διαβαθμισμένων κληρικών, προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται, και μάλιστα αυξημένο, το χορηγούμενο ήδη μηνιαίο επίδομα ειδικού λειτουργήματος.
Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ισχύουν από 1.1.2004.

Επί του άρθρου 22. Αντιστοιχία όρων – Προσαρμογή διατάξεων

1.- Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται Μ.Κ. του Ν.2470/1997, για κατάταξη υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού, νοούνται τα μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου που αντιστοιχούν στα ίδια έτη υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις υπολογισμού επιδομάτων, παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, σε αντιστοιχία με τα Μ.Κ. του Ν. 2470/1997, νοούνται τα ποσά που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003.

2. Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέρους Α’ του νόμου αυτού είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η ισχύς της οποίας δύναται να ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.

Επί του άρθρου 23. Εποπτεία ειδικών λογαριασμών

Προκειμένου περί των ειδικών λογαριασμών, που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισμού, για τη χορήγηση σε προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ., διαφόρων παροχών (πριμ παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, αυξημένης ευθύνης κ.λ.π.),ασκείται εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί αφενός η Ταμειακή Διαχείριση των πόρων του Δημοσίου αποτελεί αντικείμενο της δημοσιονομικής πολιτικής του Κράτους, αφετέρου η μισθολογική πολιτική των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους, ασκείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικοί λογαριασμοί που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισμού, για τη χορήγηση σε προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή (πριμ παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης), στους οποίους απομένουν αδιάθετα υπόλοιπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και η διαφάνεια των εν λόγω λογαριασμών.
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση ειδικών εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού ή προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. λογαριασμών για χορήγηση σε υπαλλήλους παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή, ούτε η καθιέρωση νέων πηγών εσόδων των λογαριασμών αυτών.

Επί του άρθρου 24. Διασφάλιση αποδοχών – Τροποποίηση μισθολογίου

1. Με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού διασφαλίζονται οι καταβαλλόμενες την 31.12.2003 αποδοχές όλων των υπαλλήλων.
Σε περίπτωση που οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του νέου μισθολογίου υπολείπονται των αποδοχών της 31.12.2003, ο υπάλληλος διατηρεί τη σχετική διαφορά «ως προσωπική» μέχρι την κάλυψη της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών του, μετά την 1.1.2004.
Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της οικογενειακής παροχής.

2. Στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι διατηρούνται ως προσωπική διαφορά τα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (1-1-2004), σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002.
» το άρθρου 49 του Ν. 2956/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, και
» της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 3050/2002. Οι ως άνω διατάξεις και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η διαφορά της παρ. 2 μειώνεται μόνον από μελλοντική χορήγηση οποιουδήποτε νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημίωσης ή αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του νόμου αυτού.
Η διαπίστωση ύπαρξης προσωπικής διαφοράς των παραγράφων 1 και 2, θα λάβει χώρα ύστερα από σύγκριση των αποδοχών που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά την 31-12-2003 με αυτές που δικαιούται να λαμβάνει την 1-1-2004, με την έναρξη δηλαδή εφαρμογής του μισθολογίου αυτού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπάλληλος που υπηρετεί σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την 31-12-2003 λαμβάνει το ποσό των 176 – το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 126 – σαν ειδική παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 και το υπόλοιπο ποσό ως επίδομα ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Ν.Α.

Ο ίδιος υπάλληλος από 1-1-2004 θα λαμβάνει το επίδομα ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων ΝΑ της παραγράφου 17 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου (50 -) και το ποσό των 126 – σαν προσωπική διαφορά.

Επισημαίνεται ότι, μετά την 31-12-2003, κανένας υπάλληλος δεν δικαιούται να λαμβάνει την προσωπική διαφορά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σωρευτικά με οποιαδήποτε πρόσθετη μισθολογική παροχή, η οποία τυχόν συμψηφιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3016/2002, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής (παρ. 2). Η ανωτέρω παράγραφος αφορά το προσωπικό που διατηρεί την προσωπική διαφορά των 176 -, ενώ ακολούθως τοποθετείται σε υπηρεσία που καταβάλλεται επίδομα που συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο και τις συνθήκες εργασίας του χώρου αυτού (π.χ. νοσοκομειακό και τροφής). Συνεπώς, κανείς δεν δικαιούται να λαμβάνει ταυτόχρονα την προσωπική διαφορά και το επίδομα του χώρου Τα επιδόματα αυτά άλλωστε, μέχρι 31-12-2003, συμψηφίζονταν με τα 176 -.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α)- Υπάλληλος νοσηλευτικού ιδρύματος που είχε αποσπαστεί σε όλα η υπηρεσία λαμβάνει κατά την 31-12-2003 ποσό 176 -, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, αντί του επιδόματος νοσοκομειακού και τροφής.

Εάν μετά την 1-1-2004 επιστρέψει στην οργανική του θέση, δηλαδή στο νοσηλευτικό ίδρυμα, θα λάβει μόνο το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής και όχι και την προσωπική διαφορά των 176 -.

β)- Η ως άνω ρύθμιση ισχύει ομοίως και για λοιπούς αποσπασμένους υπαλλήλους που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμψήφιζαν την ειδική παροχή των 176 – με ήδη χορηγούμενο επίδομα.

Ειδικά, για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την 31-12-2003 σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) και το οποίο μετά την 1-1-2004 ενδέχεται να μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, στις οποίες δεν καταβάλλεται το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής, χορηγείται σε αντιστάθμισμα εξισωτική διαφορά μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176 -).
Η ανωτέρω παράγραφος αφορά το προσωπικό των νοσοκομείων που ανήκουν διοικητικά στο Υ.ΕΘ.Α. και ενδέχεται λόγω των συχνών υπηρεσιακών μετακινήσεων να μην λάβει ούτε τα 176 – ως προσωπική διαφορά, ούτε και το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έστω υπάλληλος που υπηρετεί κατά την 31-12-2003 σε Νοσοκομεία εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (251 Γ.Ν.Α. 401 Γ.Σ.Ν. κ.λ.π.) και δικαιούται της καταβολής του επιδόματος νοσοκομειακού και τροφής. Εάν ο υπάλληλος αυτός μετά την 1-1-2004 μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, στις οποίες δεν δικαιολογείται η καταβολή του ως άνω επιδόματος, θα χορηγηθεί σε αυτόν εξισωτική διαφορά ύψους μέχρι 176 -, την οποία θα διατηρήσει έως την ημερομηνία τυχόν μετακίνησής του σε θέση που να δικαιολογεί ενδεχομένως την καταβολή του επιδόματος νοσοκομειακού και τροφής.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των ποσών που χορηγούνται μέσω του ειδικού λογαριασμού εσόδων από θαλάσσια μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με την περίπτωση Α του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54/τ.Α’), στο προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Η προαναφερόμενη διάταξη και ο προβλεπόμενος από αυτή ειδικός λογαριασμός καταργούνται. Οι πόροι και τα τυχόν υπόλοιπα ποσά του ειδικού αυτού λογαριασμού περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ρητά ότι τα ρυθμιζόμενα με τον παρόντα νόμο μισθολογικά θέματα, δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Η χορήγηση οποιονδήποτε άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτό, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεών του.
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα των ρυθμίσεων και της δομής τους στον παρόντα νόμο, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η ευκαιριακή καταστρατήγησή τους κατά παράβαση βασικών
δημοσιονομικών αρχών.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου, με βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του Δημοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά.

Επί του άρθρου 25. Περικοπή αποδοχών

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου, λόγω αποχής από τα καθήκοντά του,πλην της απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/30 των μηνιαίων αποδοχών για κάθε ημέρα απουσίας.(16) Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει τόσο για τη προσωπική διαφορά όσο και για το κίνητρο απόδοσης.
Οι υπάλληλοι που βρίσκονται: α) σε άδεια χωρίς αποδοχές και β) στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, θα αναφέρονται ως μισθοδοτούμενοι από την Υπηρεσία τους, χωρίς να διενεργείται καμία κράτηση (υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, κύριας σύνταξης κ.λ.π.).
Τονίζεται, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στο διάστημα εκείνο της απουσίας των υπαλλήλων λόγω άδειας άνευ αποδοχών, το οποίο (διάστημα) λογίζεται συντάξιμο, παρακρατούνται κανονικά από τις αποδοχές, των επόμενων, από την επάνοδο του υπαλλήλου στην Υπηρεσία, μηνών και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπάλληλο.
Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε μέρα, του 1/25 του μηνιαίου καθαρού μισθού (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων).
Για τις στάσεις εργασίας θα περικόπτονται τόσα ωρομίσθια όσες είναι οι ώρες στάσης εργασίας.
Τα ποσά από την περικοπή αποδοχών για τις ανωτέρω περιπτώσεις αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς, από τους οποίους και εκταμιεύτηκαν.

Επί του άρθρου 26. Καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής

Με το παρόν άρθρο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει με απόφαση του τον τρόπο, τον ακριβή χρόνο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την εξόφληση των απαιτήσεων των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας, που προέρχονται από τη μη σύγχρονη καταβολή και στους δυο συζύγους της οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997 κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 μέχρι 30.6.2002, είτε έχουν ασκήσει αγωγές είτε όχι.
Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι από 1/3/2001 έως 30/6/2002, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται.
Με όμοια ως άνω απόφαση θα τακτοποιηθούν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Επί του άρθρου 27. Τρίμηνες αποδοχές – Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τρίμηνων αποδοχών για υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ο υπολογισμός της προσαύξησης των αποδοχών για υπαλλήλους που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια.
Για τον υπολογισμό των τριμήνων αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.
Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός. Τα επιδόματα εορτών και αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών της οργανικής θέσης όχι δε επί των τυχόν προσαυξημένων αποδοχών.

Επί του άρθρου 28. Κατάργηση διατάξεων

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται όλες οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, δηλαδή από 1.1.2004.

1. Τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως και 33 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α’), με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α’).

3. Το άρθρο 105 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α’), ως προς το ειδικό επίδομα.

4. Το άρθρο 49 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α1), η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214/τ.Α’), το άρθρο 14 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/τ.Α’) και όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.

5. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 9 του Ν.2085/1992 (ΦΕΚ 170/τ.Α’) από την ημερομηνία ισχύος αυτών.

6. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’).

7. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν.828/1978 (ΦΕΚ 202/τ.Α’) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138/τ.Α1).

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Ν.2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ.Α).

9. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Α’ του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό.
Παρακαλούμε, από 1-1-2004, να μην αποστέλλετε τα έντυπα αριθμ. 64, 101, 201 τα οποία σύμφωνα με τις αριθμ. 2039053/3947/0022/12-6-1998 και 2042063/4356/0022/26-6-1998 εγκυκλίους μας, στέλνατε μέχρι σήμερα στην 22η Δ/νση Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Α.- Ειδικό Μισθολόγιο Δικαστικών Λειτουργών

Επί του άρθρου 29. Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο νέος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών καθορίζεται σε 1.020 -. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε. Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.

2,00

2.040 –

β.-

Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε. Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.

1,80

1.836 –

γ.-

Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε. Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

1,60

1.632 –

δ.-

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε. Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

1,40

1.428 –

ε.-

Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α1 Τάξης

1,20

1.224 –

στ.-

Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β’ Τάξης

1,00

1.020 –

ζ.-

Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ Τάξης

0,80

816 –

η.-

Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης

0,72

734 –

Επί του άρθρου 30. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα πέραν του βασικού μισθού ειδικά επιδόματα και παροχές, ως ακολούθως:

1. Χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες έως τη συμπλήρωση συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που δικαιούται κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός.

2. Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το επίδομα αυτό ορίζεται σε 45 – για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης και σε 75 – για κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις καταβολής του προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

3. Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς αντιστάθμισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής

α.-

Ειρηνοδίκης Δ’, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

475 –

β.-

Ειρηνοδίκες Γ τάξεως:

i .- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού

475 –

ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού

510 –

iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού

545 –

γ.-

Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: *

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού i

615 –

ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού

650 –

iii.- Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού

705 –

δ.-

Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι:

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού

740 –

ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού

775 –

iii.- Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού

810 –

ε.-

Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

810 –

στ.-

Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι:

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού

810 –

ii.- Με προσαύξηση του βασικού μισθού

880 –

ζ.-

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος και αντίστοιχοι

880 –

4.- Οικογενειακή παροχή, η οποία χορηγείται με τις ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

5. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου

880 –

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου

734 –

6.- Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

176 –

Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι !

147 –

Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι

73 –

Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.
Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 του Ν. 2521/1997 εξακολουθούν να ισχύουν.

Επί του άρθρου 31. Επιδόματα Εορτών και Αδείας

1.- Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) καθώς και του επιδόματος αδείας με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι συμπεριλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού τους πέρα από το βασικό μισθό και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
Ειδικότερα:
α.- Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το μηνιαίο βασικό μισθό που έχεί κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο εφόσον ο δικαστικός λειτουργός μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου, δηλαδή για 240 ημέρες.
β.- Το επίδομα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο με το ήμισυ (1/2) του βασικού μισθού και το ήμισυ του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο ακέραιο εφόσον μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 120 ημέρες. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβληθεί πριν από την 15η Απριλίου, η εκκαθάριση θα αναφέρεται μέχρι και την ημερομηνία αυτή (15 Απριλίου) και συνεπώς αν ο λειτουργός, μετά την καταβολή του επιδόματος δεν μισθοδοτηθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 15η Απριλίου, θα γίνει ανάλογη περικοπή, είτε από το μισθό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του, σε περίπτωση αποχώρησης του από την Υπηρεσία.
γ.- Το επίδομα αδείας ορίζεται ίσο με το ήμισυ (1/2) του βασικού μισθού και το ήμισυ του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο ακέραιο εφόσον μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 360 ημέρες. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται την 1n Ιουλίου.
Τα επιδόματα της παραγράφου αυτής υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τις οριζόμενες στα προηγούμενα εδάφια (α, β και γ), ημερομηνίες καταβολής τους.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός λειτουργός μισθοδοτήθηκε γα χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α, β, και γ, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
Οι νόμιμοι κληρονόμοι δικαστικών λειτουργών που απεβίωσαν λαμβάνουν, τα αντίστοιχα επιδόματα Εορτών και Αδείας που αναλογούν στη μισθοδοσία τους μέχρι τη χρονολογία του θανάτου.
Τα επιδόματα αυτά δικαιούται ο δικαστικός λειτουργός, στον οποίο παρέχεται ~ δυνατότητα επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1282/1982, εφόσον εξέρχεται από την Υπηρεσία, να τα λάβει είτε από την Υπηρεσία του είτε από την Υπηρεσία Συντάξεων. Σε περίπτωση επιλογής καταβολής από την Υπηρεσία καταβάλλεται τμήμα τους ανάλογο προς τον αριθμό των ημερών που μισθοδοτήθηκε ο λειτουργός, ενώ στην περίπτωση επιλογής καταβολής τους τη σύνταξη, καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ημέρες ^ συνταξιοδοτήθηκε ο δικαιούχος.

2. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν. 2768/1999 (αποδοχές Προέδρου Αρείου Πάγου, χωρίς οικογενειακή παροχή), για το 2004 ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (5.275 -).

Β.- Κύριο Προσωπικό Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Επί του άρθρου 32. Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο νέος βασικός μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.020 -.
Με βάση το βασικό μισθό του Δικαστικού Αντιπροσώπου οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Πρόεδρος

2,00

2.040 –

β.-

Αντιπρόεδρος

1,80

1.836 –

γ.-

Σύμβουλος

1,60

1.632 –

δ.-

Πάρεδρος

1,40

1.428 –

ε.-

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως

1,20

1.224 –

στ.-

Δικαστικός Αντιπρόσωπος

1,00

1.020 –

ζ.-

Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

0,80

816 –

Επί του άρθρου 33. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α.- Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα πέραν του βασικού μισθού καταβαλλόμενα κάθε μήνα ειδικά επιδόματα και λοιπές παροχές, ως ακολούθως:

1. Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

2. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

3. Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

α.-

Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

475 –

β·-

Δικαστικός Αντιπρόσωπος: |!

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού |

615 –

ii- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού i

650 –

iii.- Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού

705 –

γ.-

Δικαστικός αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως: !

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού Ι

740 –

ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού

775 –

iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού

810 –

δ.-

Πάρεδρος

810 –

ε.-

Σύμβουλος:

i.- Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού

810 –

ii.- Με προσαύξηση του βασικού μισθού

880 –

στ.

Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος

880 –

4.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 11, του νόμου αυτού.

5. Πάγιας αποζημίωσης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στα δικαστήρια, της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α* Τάξεως μέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

880 –

Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος

734 –

6.- Αποζημίωσης εξόδων παράστασης, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος

176 –

Αντιπρόεδρος

147 –

Σύμβουλος

73 –

Β.- Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του παρόντος νόμου.
Γ.- Οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 10 του Ν. 2521/1997 εξακολουθούν να ισχύουν.

Γ.- Ιατροδικαστές

Επί του άρθρου 34. Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο νέος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.018 -.
Με βάση το βασικό μισθό του Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως, οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α

Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως

1,60

1.629 –

β

Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως

1,40

1.425 –

γ

Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως

1,20

1.222 –

δ

Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως

1,00

1.018 –

Επί του άρθρου 35. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α.- Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται στους Ιατροδικαστές και τα εξής κατά μήνα, επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:

1. Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

2. Μεταπτυχιακών σπουδών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

3. Ειδικό επίδομα Ιατροδικαστικής υπηρεσίας, για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόληση τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, οριζόμενο για όλους τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια ευρώ (800 -).

4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, πάγια κατά μήνα αποζημίωση οριζόμενη, για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας, σε πεντακόσια ευρώ (500 -).

5. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

6. Ιατροδικαστές Β’ Τάξεως, που συμπληρώνουν δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτό και δεν προάγονται στον επόμενο ελλείψει κενών θέσεων, λαμβάνουν προσαύξηση στο βασικό τους μισθό ίση με το ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού, μεταξύ του αμέσως επόμενου και του κατεχόμενου βαθμού.
Β.- Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
Γ.- 1.- Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν.2521/1997 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.

2. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, πέρα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, που έχουν χορηγηθεί στους Ιατροδικαστές με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Α.- Μέλη Δ.Ε.Π. – Πανεπιστημίων πλήρους απασχόλησης

Επί του άρθρου 36. Βασικός Μισθός-Επιδόματα

Με το παρόν άρθρο καθορίζεται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση.

1. Ο βασικός μισθός του Λέκτορα, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ορίζεται στο ποσό των 1.025 -.
Με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Καθηγητής

1,50

1.538 –

β.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,30

1.333 –

γ.-

Επίκουρος Καθηγητής

1,10

1.128 –

δ.-

Λέκτορας

1,00

1.025 –

2.- Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που έχει κάθε φορά το μέλος Δ.Ε.Π.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, καθώς και n αναφερόμενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α’), με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.
Ο χρόνος υποτροφίας που διανύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1514/1985, δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη.
β.- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, οριζόμενο, ως εξής:

i.

Καθηγητής

587 –

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

528 –

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

470 –

iv.

Λέκτορας

411 –

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά ·π διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ.- Πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

i.

Καθηγητής

411 –

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

264 –

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

176 –

iv.

Λέκτορας

176 –

δ.- Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:

i .

Καθηγητής

426 –

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

386 –

iii.

Επίκουρος Καθηγητής !

351 –

iv.

Λέκτορας

316 –

ε.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
στ.- Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα, ως εξής:

i.

Πρύτανης

440 –

ii.

Αντιπρύτανης

382 –

ii i .

Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος

323 –

Σε περίπτωση άσκησης παράλληλων καθηκόντων, σε περισσότερες από μια θέσεις, έξοδα παράστασης καταβάλλονται μόνο για τη μια θέση, ύστερα από επιλογή του δικαιούχου.

3. Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ (117 -) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.

5. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων.

6. Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά και εξεταστικά).

7. Η συνδρομή των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2530/1997.

8. Οι Επιμελητές, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες και τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων διέπονται μισθολογικά από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99-Α).

9. Οι πράξεις ένταξης των μελών Δ.Ε.Π., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα παραμένουν για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης των διαδικασιών στον υπηρεσιακό φάκελο κάθε δικαιούχου χωρίς να κοινοποιούνται στην 22η Δ/νση Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

10. Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2530/1997 το οποίο παραμένει σε ισχύ, ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στο ακέραιο.

Β.- Μέλη Ε.Π. – T.E.I.

Επί του άρθρου 37. Βασικός μισθός – επιδόματα

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο βασικός μισθός των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π.-Τ.Ε.Ι.) καθώς και των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με πλήρη απασχόληση καθώς και τα δικαιούμενα από το προσωπικό αυτό επιδόματα.

1. Ο βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. και Ε.ΔΙ.Π. ορίζεται στο ποσό των 908 -.
Με βάση το βασικό μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, οι βασικοί μισθοί όλης .της ιεραρχίας των μελών Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. και Ε.ΔΙ.Π., διαρορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Καθηγητής

1,50

1.362-

β·-

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,30

1.180 –

γ ·-

Επίκουρος Καθηγητής

1,15

1.044 –

δ.-

Καθηγητής Εφαρμογών

1,00

908 –

ε.-

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

1,00

908 –

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου το ανωτέρω προσωπικό δικαιούται και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
β.- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο, ως ακολούθως:

i .-

Καθηγητής

558 –

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

499 –

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

382 –

iv .-

Καθηγητής Εφαρμογών

264 –

V.-

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

117 –

Το ανωτέρω επίδομα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ.- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενο ως ακολούθως:

i .-

Καθηγητής

323 –

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

264 –

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

176 –

iv .-

Καθηγητής Εφαρμογών

147 –

V.-

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

88 –

δ.- Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο, ως ακολούθως: Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

i .- ι

Καθηγητής

364 –

ii.- ί

Αναπληρωτής Καθηγητής

322 –

ii i .- ί

Επίκουρος Καθηγητής

267 –

iv.- j

Καθηγητής Εφαρμογών

178 –

ββ.- Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

i .-

Καθηγητής

210 –

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

210 –

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

170 –

iv .-

Καθηγητής Εφαρμογών

125 –

ε.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
παρόντος νόμου.
στ.- Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

i.-

Πρόεδρος

382 –

ii.-

Αντιπρόεδρος

323 –

iii-

Διευθυντής Σχολής

176 –

IV.-

Προϊστάμενος Τμήματος και Διευθυντής Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

117 –

3.- α. Για τους Καθηγητές που συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη (25) υπηρεσίας τα επιδόματα:
i- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των T.E.I.,
ii- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, και το
iii.- Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, προσαυξάνονται κατά ογδόντα οκτώ ευρώ (88 -).
β. Για τους κατέχοντες προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (περιπτώσεις ii της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου) οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη (25) υπηρεσίας, τα επιδόματα:
i . Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των T.E.I.,
ii .- Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, και
iii.- Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσαυξάνονται κατά πενήντα εννέα ευρώ (59 -).

4. Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νομού αυτού.

5. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των T.E.I.

6. Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Ε.Π. των T.E.I., μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στο ακέραιο.

7. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά ή εξεταστικά).

8. Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2530/1997.

9. Διατάξεις τυπικών νόμων που παραπέμπουν, ως προς τον καθορισμό αποδοχών και παροχών εν γένει, σε αποδοχές βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και μελών Ε.Π. των T.E.I., παύουν να ισχύουν.

10. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. χορηγείται επίσης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

Γ.- Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες

Επί του άρθρου 38. Βασικός μισθός – επιδόματα

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο βασικός μισθός των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητα ινστιτούτα ερευνών καθώς και τα δικαιούμενα από αυτό επιδόματα.

1. Στην παράγραφο 1 ο βασικός μισθός του Ερευνητή Δ’ ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών της βαθμίδας των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/τ.Α’), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών στο ποσό των 981 -. Κατόπιν αυτού, οι νέοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμίδων, διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Ερευνητής Α’

1,50

1.472 –

β.-

Ερευνητής Β’

1,30

1.275 –

γ.-

Ερευνητής Γ’

1,10

1.079 –

δ.-

Ερευνητής Δ’

1,00

981 –

2.- Στην παράγραφο 2 ο βασικός μισθός του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ’, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών της βαθμίδας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων, ορίζεται στο ποσό των 918 -. Οι νέοι βασικοί μισθοί της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Ε.Λ.Ε. Α’

1,40

1.285 –

β.-

Ε.Λ.Ε. Β’

1,30

1.193 –

γ.-

Ε.Λ.Ε. Γ’

1,08

991 –

δ.-

Ε.Λ.Ε. Δ’ |

1,00

918 –

3. Στην παράγραφο 3 καθορίζονται, πέρα από το βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του
άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
β.- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

i . –

Ερευνητές Α’

411 –

Ερευνητές Β’

264 –

Ερευνητές Γ’

176 –

Ερευνητές Δ’

176 –

ii .-

Ε.Λ.Ε. Α’

396 –

Ε.Λ.Ε. Β’

205 –

Ε.Λ.Ε. Γ ‘

103 –

Ε.Λ.Ε. Δ ‘

103 –

γ.- Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:

i.-

Ερευνητές Α’

388 –

Ερευνητές Β’

354 –

Ερευνητές Γ’

319 –

Ερευνητές Δ’

288 –

ii.-

Ε.Λ.Ε. Α’

327 –

Ε.Λ.Ε. Β’

251 –

Ε.Λ.Ε. Γ’

187 –

Ε.Λ.Ε. Δ’

140 –

δ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
ε.- Ραδιενέργειας, στους ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:

-i

Ζώνη Α ‘

264 –

– ii

Ζώνη Β’

147 –

-iii

Ζώνη Γ’

88 –

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Οι προϋποθέσεις αυτές βεβαιώνονται, κάθε μήνα, από τον οικείο προϊστάμενο.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του, με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α, Β, Γ) λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εξαμήνου.

4. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων, των Ινστιτούτων τους και των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του Ερευνητή Δ1 με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ως εξής:

i .

Διευθυντές των Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων και των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων

587 –

ii .

Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων

734 –

Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους που έχουν αναγνωρισθεί από το οικείο A.E.I.

6. Προκειμένου περί Ερευνητών Α’, τα ποσά των περιπτώσεων (i) των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προσαυξάνονται κατά εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117 -), με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.

7. Αμοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού η οποία υπολογίζεται από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα, εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού και στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε. ή από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρμόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.

8. Τα επιδόματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται μόνον εφόσον οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

9. Πέραν των ανωτέρω επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δεν δικαιολογείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για το ερευνητικό και το επιστημονικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωμάτων και επιμισθίων για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Δ.- Καθηγητές Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών.

Επί του άρθρου 39. Βασικός μισθός-επιδόματα

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται οι αποδοχές των Καθηγητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών. Ειδικότερα:
Α. Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου (βασικός μισθός και επιδόματα των μελών Ε.Π. – T.E.I.).·
Β. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.), καταβάλλονται οι ακόλουθοι κατά βαθμίδα βασικοί μισθοί:

Α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

i.-

ΒΑΘΜΙΔΑ Α’

1.362 –

ii.-

ΒΑΘΜΙΔΑ Β’

1.180 –

iii .-

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’

1.044 –

Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
β.- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, οριζόμενο ακολούθως:

i.-

ΒΑΘΜΙΔΑ Α’

558 –

ii –

ΒΑΘΜΙΔΑ Β’

499 –

iii .-

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’

382 –

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ.- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

i.-

ΒΑΘΜΙΔΑ Α’

323 –

ii .-

ΒΑΘΜΙΔΑ Β’

264 –

iii.-

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’

176 –

δ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
ε.- Έξοδα παράστασης σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
στ.- Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.
ζ.- Στους Καθηγητές της Α.Ε.Σ. χορηγείται επίσης επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

2. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για καθηγητές της Α.Ε.Σ. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επίσης διατάξεις τυπικών νόμων που παραπέμπουν, ως προς τον καθορισμό αποδοχών και παροχών εν γένει, σε αποδοχές βαθμίδων των ως άνω καθηγητών, παύουν να ισχύουν.

Ε.- Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό Κ.Ε.Π.Ε.

Επί του άρθρου 40. Βασικός μισθός – Επιδόματα

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β’, ο οποίος αποτελεί τη υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμίδων του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., ορίζεται σε 880 -. Κατόπιν αυτού οι δικαιούμενοι από το προσωπικό αυτό ανά βαθμίδα βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Ερευνητής Α’

1,50

1.320 –

β.-

Ερευνητής Β’

1,40

1.232 –

γ.-

Ερευνητής Γ’

1,30

1.144 –

δ.-

Ερευνητής Δ’

1,20

1.056 –

ε.-

Ερευνητής Ε’

1,15

1.012 –

στ.-

Ερευνητής ΣΤ’

1,10

968 –

ζ.-

Συνεργάτης A’

1,05

924 –

η.-

Συνεργάτης Β’

1,00

880 –

θ.-

Συνεργάτης Γ’

0,88

774 –

ι.-

Συνεργάτης Δ’

0,86

757 –

ια.-

Συνεργάτης Ε’

0,82

722 –

2.- Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου προβλέπονται και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2α. του άρθρου 36 του νόμου αυτού.
β.- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

i.-

Ερευνητές

294 –

ii. –

Συνεργάτες

235 –

γ.- Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:

i.-

Ερευνητές

454 –

ii .-

Συνεργάτες

324 –

δ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

3. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

4. Τα επιδόματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

5. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε ερευνητές και συνεργάτες του Κ.Ε.Π.Ε..

ΣΤ.- Καθηγητές Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Επί του άρθρου 41. Βασικός μισθός – επιδόματα

1.- Ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ορίζεται σε 1.466 -.

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, παρέχονται και τα εξής κατά μήνα, επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις: α.-. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2α. του άρθρου 36 του νόμου αυτού.
β.- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, εντός του χώρου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, οριζόμενο σε διακόσια ενενήντα τρία ευρώ (293-).
γ.- Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη σε τετρακόσια έντεκα ευρώ (411-).
δ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
ε.- Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα δύο ευρώ (252 -).
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιτελούν με επάρκεια τις ερευνητικές δραστηριότητές τους.

3. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.

4. Τα επιδόματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

5. Πέραν των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Ζ. Προσωπικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επί του άρθρου 42. Αποδοχές Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Παρέδρου με θητεία, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), ορίζεται σε 1.058 -. Συνεπώς, ανά βαθμίδα προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί μισθοί:

Α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Σύμβουλος

1,36

1.439 –

β.-

Μόνιμος Πάρεδρος

1,18

1.248 –

γ.-

Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός Πάρεδρος

1,00

1.058 –

2.- Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής, κατά μήνα, επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
α.- Χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
β.- Πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

i.-

Σύμβουλος

411 –

ii.-

Μόνιμος Πάρεδρος

293 –

iii.-

Πάρεδρος με θητεία

176 –

iΝ.-

Ειδικός Πάρεδρος

117 –

γ.- Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων, ως εξής:

i.-

Σύμβουλος

394 –

ii.-

Mόνιμος Πάρεδρος

357 –

iii.-

Πάρεδρος με θητεία

319 –

iv.-

Ειδικός Πάρεδρος

172 –

δ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

3. Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

4. Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, λαμβάνουν τις αποδοχές του μόνιμου Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τ.Α’) καταβάλλονται οι αποδοχές του Ειδικού Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Τα επιδόματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

6. Στους Συμβούλους και στους Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καταβάλλεται ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α1 και γ’ της παραγράφου 1, αντίστοιχα, καθώς και τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας

Επί του άρθρου 43. Βασικός μισθός

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β’, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ορίζεται σε 1.042 -. Κατόπιν αυτού, προκύπτουν οι εξής ανά βαθμίδα, βασικοί μισθοί:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

i

Διευθυντής

1,40

1.459 –

ii

Επιμελητής Α’

1,20

1.250 –

iii

Επιμελητής Β’

1,00

1.042 –

iv

Επιμελητής Γ’ και ειδικευόμενος

0,70

729 –

Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου ΕΣΥ περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι.

Επί του άρθρου 44. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α.- Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής κατά μήνα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:

1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, επιπλέον εκείνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη:
» Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας ανεξάρτητα αν ο γιατρός ήταν
έμμισθος ή άμισθος.
» Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας που έχει διανυθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας εφόσον έχει συνυπολογισθεί για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου αυτού αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.
» Ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία αποκτήθηκε.
» Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας, ο χρόνος που απαιτήθηκε στην αρχικώς επιλεγείσα υπολογίζεται για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος εφόσον παρασχέθηκε:
α.- Στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
β.- Σε Υπηρεσίες Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου Γα τον υπολογισμό όμως των προϋπηρεσιών αυτών θα πρέπει να ερευνάται προηγουμένως η νομική μορφή των Υπηρεσιών αυτών.
» Ο χρόνος φοίτησης στην Ανώτατη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως στρατιωτική υπηρεσία, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο γιατρός ως κληρωτός ή έφεδρος.
Αντίθετα, ο χρόνος υπηρεσίας υπαίθρου που συμπίπτει με την στρατιωτική θητεία, ο χρόνος δεύτερης ειδικότητας που δεν απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού του γιατρού στη θέση που κατέχει, όπως επίσης και ο χρόνος ειδικότητας που δεν ολοκληρώθηκε, δεν αναγνωρίζονται για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος.
Για τις προϋπηρεσίες γιατρών που διανύθηκαν με ειδική σύμβαση έργου σε διάφορα Ταμεία (όπως Ι.Κ.Α. βάσει των διατάξεων του Ν.δ. 1204/1972, ΤΕΒΕ βάσει των διατάξεων του Ν. 656/1977 κλπ.) ισχύουν οι οδηγίες των παραγραφών 1 εδάφιο (ι), 3 και 4 επί του άρθρου 15 της παρούσας εγκυκλίου.

2. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο κατά βαθμίδα, ως εξής:

i.

Διευθυντής

450 –

ii.

Επιμελητής A’

389 –

iii.

Επιμελητής Β’

327 –

iv.

Επιμελητής Γ’ και ειδικευόμενος

265 –

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει την μισθοδοτική κατάσταση. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού περικόπτεται ανάλογα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β.1 του άρθρου 8 του Μέρους Α’ του παρόντος.

4. Πάγιας αποζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμίδα, ως εξής:

i.-

Διευθυντής

339 –

ii.-

Επιμελητής A’

293 –

iii.

Επιμελητής Β’

247 –

iv.

Επιμελητής Γ’ και ειδικευόμενος

185 –

5.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

6. θέσης – ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε 235 -. Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των Διευθυντών η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους αναπληρωτές τους.
Στους δικαιούχους του ως άνω επιδόματος δεν περιλαμβάνονται οι Δ/ντές των Κέντρων Υγείας, πλην των συντονιστών, καθώς και οι κατέχοντες προσωποπαγή θέση Δ/ντή, εφόσον στο τμήμα υπηρετεί Διευθυντής σε οργανική θέση.
Στους Επιμελητές Α1, που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα θέσης – ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή (δηλαδή 94 -), για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν.
Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές
καταβάλλεται και σε γιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις
Διευθυντών.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους και με μόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας τους, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια κ.λπ.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά για κάθε έτος.
Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος θέσης από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

Β.- 1. -Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, όπως οι περιοχές αυτές και οι άγονες ειδικότητες χαρακτηρίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις.
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο Ε.Σ.Υ. συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 17, του νόμου αυτού, περί αποζημιώσεων μελών συλλογικών οργάνων, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Επί του άρθρου 45. Εφημερίες

1.· Η συμμετοχή των γιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των γιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημερίων, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση εφημερίων, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους ως εξής:
α.- Ζώνη Α’
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπέδιου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β.- Ζώνη Β’
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας.
γ.- Ζώνη Γ’
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε, χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματα του.

3. Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:
Α’ Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων γιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμπτο (1/5) σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας του τελευταίου ποσοστού δυναμένου να αυξάνεται. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι τα ένα τρίτο (1/3), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
Β’ Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων γιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5).
Γ’ Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων γιατρών.

4. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία ανάλογα με τη διάρκεια της προσδιορίζεται με το εξής ωρομίσθιο:
α.- Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
β.- Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες, νυκτερινής απασχόλησης.
γ.- Για ημερήσια εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
δ.- Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 30- για Επιμελητές Γ’, Β’, και Α’ και κατά 60 – για Διευθυντές. Τα ανωτέρω ποσά προσαύξησης συναρτώνται με τον κατεχόμενο βαθμό και όχι με τον καταβαλλόμενο βασικό μισθό.
Το ωρομίσθιο των εφημερίων υπολογίζεται με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημερίων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προκειμένου για γιατρό με βαθμό Επιμελητή Β’ το ωρομίσθιο για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα ορίζεται σε 6,15 -. (Β.Μ. 1.042*0,0059)

Ειδικά για γιατρούς που λαμβάνουν μισθολογικές προσαυξήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 2606/1998 το ωρομίσθιο θα υπολογίζεται επί του προσαυξημένου βασικού μισθού και όχι επί του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό που έχει ο γιατρός.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μόνο για όσο χρόνο οι γιατροί υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας. Δεν επιτρέπεται μεταφορά των μισθολογικών προσαυξήσεων σε περίπτωση μετακίνησης τους από αυτά.
ε.- Στους γιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε νοσοκομεία της Α’ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημερίων καταβάλλεται μηνιαίο ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Αυτονόητο είναι ότι στους ανωτέρω δεν καταβάλλεται άλλης μορφής εφημερία ή αποζημίωση.

Από 1-1-2004 με βασικό μισθό Δ/ντή ΕΣΥ 1.459 – το ως άνω επίδομα ορίζεται σε 803 -. (Β.Μ. 1459*0,55).

Οι Διευθυντές των Κέντρων Υγείας, πλην συντονιστών, και οι προσωποπαγή θέση Διευθυντή, εφόσον στο τμήμα υπηρετεί Διευθυντής et οργανική θέση, δεν δικαιούνται την μηνιαία αποζημίωση εφημερίων.

(17*) (Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω πάγια αποζημίωση συναρτάται αποκλειστικά με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων των Διευθυντών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της εύρρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και για το λόγο αοτό περικόπτεται σε κάθε περίπτωση απομάκρυνσης των δικαιούχων απο τα καθήκοντα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή τους.Η ανωτέρω περικοπή διενεργείται με το άρθρο 25 Α Μέρους (π.χ. σε κανονικές αναρρωτικές ή εκπαιδευτικές άδειες , καθώς και σε περιπτώσεις διαθεσιμότητας ή αργίας).

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

6. Οι γιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου ή εντός του χώρου λοιπών μονάδων, σε όλη τη διάρκεια της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας.
Οι γιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσης τους πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους.
Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των γιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη γιατρών στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.

7. Οι γιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 16 ώρου.
Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 16ωρης ενεργού εφημερίας Η κατάρτιση του προγράμματος εφημερίων γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων.
Ακολουθεί πίνακας ωρομισθίου εφημερίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ’ και ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

4,30

6,15

7,38

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

4,95

7,07

8,49

ΚΥΡΙΑΚΩΝ

5,38

7,69

9,23

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ

5,59

8,00

9,59

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

1,72

2,46

2,95

ΜΙΚΤΗ

3,01

4,31

5,17

(18)Συμπληρωματικός πίνακας για τους κατέχοντες βαθμό Διευθυντή.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΠΙΜΕΛ. Γ’

ΕΠΙΜΕΛ. Β’

ΕΠΙΜΕΛ. Α’

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

4,30

6,15

7,38

8,61

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ -15

4,95

7,07

8,49

9,90

ΚΥΡΙΑΚΩΝ -25

5,38

7,69

9,23

10,76

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ-30

5,59

8,00

9,59

11,19

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (40/100)

1,72

2,46

2,95

3,44

ΜΙΚΤΗ (70/100)

3,01

4,31

5,17

6,03
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30,00 30,00 30,00 60,00

8.- Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες κάθε νοσοκομείου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημερίας και τον έλεγχό τους.
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντα τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των γιατρών περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και άδειας.
Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των προσθέτων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Για το 2004 το όριο αυτό ανέρχεται σε 4.714 -. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημερίων. Στο σύνολο των ως άνω αποδοχών δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο Ε.Σ.Υ. συγκεκριμένης ειδικότητας (περ. Β2 άρθρου 44).

10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο).
Η απόφαση για την έγκριση εφημερίων στα δύο αυτά πανεπιστημιακά νοσοκομεία εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκομείου.

11. Από 1-1-2004 παρακαλούνται οι Διοικήσεις των νοσοκομείων να φροντίσουν ώστε οι καταστάσεις με τις οποίες ορίζονται εφημερεύοντες γιατροί, για όλες τις εφημερίες, να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Οι ως άνω καταστάσεις να μην κοινοποιούνται στην 22 η Δ/νση Μισθολογίου του ΓΑΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Διπλωματικοί Υπάλληλοι

Επί του άρθρου 46. Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας, της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου που αποτελεί και τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών ορίζεται σε 878 -. Συνεπώς, ανά βαθμίδα, προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί μισθοί:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α.-

Πρέσβης

2,00

1.756

β.-

Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής -Σύμβουλος Α’ Τάξεως

1,85

1.624

γ.-

Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως

1,70

1.493

δ.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως

1,55

1.361

ε.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως

1,40

1.229

Στ.-

Γραμματέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

1,30

1.141

ζ.–

Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως

1,20

1.054

η.-

Γραμματέας Πρεσβείας Γ Τάξεως

1,10

966

θ.-

Ακόλουθος Πρεσβείας

1,00

878

Επί του άρθρου 47. Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α.- Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται, κατά μήνα, και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:

1. Χρόνου Υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

2. Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α. 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3. Κίνητρο απόδοσης οριζόμενο σε διακόσια οκτώ ευρώ (208-).
Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η μη αξιολόγηση του με δυσμενή βαθμό, καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντος του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, γίνεται κατ1 αρχήν περιορισμός του κινήτρου στο ήμισυ επί δίμηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση. Το Κίνητρο Απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσης του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα, καθώς και σε περίπτωση απουσίας του λόγω αναρρωτικής άδειας, με εξαίρεση τη χορηγούμενη από νοσοκομεία, καθώς και την άδεια κύησης και λοχείας και παύει καταβαλλόμενο με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
Για την περικοπή του επιδόματος ο μήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο (22) ημέρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται και ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή του ανωτέρω κινήτρου, ανάλογα με τη φύση των αντιμετωπιζόμενων από την υπηρεσία αντικειμένων.

4. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

5. Ξενίας – παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:

α.-

Ακόλουθος Πρεσβείας

285 –

β.-

Γραμματέας Πρεσβείας Γ’ μέχρι και το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α’ καθώς και για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

318 –

γ.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ και Εμπειρογνώμονας Β’

340 –

δ.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Α’, Αναπληρωτής Νομικού Συμβούλου και Εμπειρογνώμονας Α’

428 –

ε.-

Πληρεξούσιος Υπουργός Β’, Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής-Σύμβουλος Β’ και για όλους τους ανώτερους βαθμούς

451 –

6.- Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησης τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

α.-

Ακόλουθος Πρεσβείας

147 –

Β.-

Γραμματέας Πρεσβείας Γ Τάξεως

147 –

γ.-

Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως

205 –

δ.-

Γραμματέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

264 –

ε.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως

352 –

στ.-

Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως

440 –

ζ·-

Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής-Σύμβουλος Β’ Τάξεως

558 –

η.-

Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ Τάξεως

675 –

θ.-

Πρέσβης

734 –

Β.- Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 -ου παρόντος νόμου.

Γ.- Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Αρχιερείς

Επί του άρθρου 48. Βασικός Μισθός – επιδόματα

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός για τον Τιτουλάριο Επίσκοπο και Βοηθό Επίσκοπο, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται σε 1.037 -. Συνεπώς, ανά βαθμίδα, προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί μισθοί:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

i

Αρχιεπίσκοπος

1,40

1.452 –

ii

Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης

1,20

1.244 –

iii

Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος

1,00

1.037 –

2.- Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα και τα εξής επιδόματα και παροχές:
α.- Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.
β.- Μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
γ.- Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος οριζόμενο σε 274 -. δ.- Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη ως εξής:

α.-

Αρχιεπίσκοπος

147 –

β·-

Εν ενεργεία Μητροπολίτης

74 –

3.- Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

4. Το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων Αρχιερέων στις οικείες ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες αναλαμβάνουν και τα έξοδα αυτά. Τα έξοδα κηδείας των Αρχιερέων ορίζονται στο ίδιο ποσό που καταβάλλεται για τους αποθνήσκοντες εφημέριους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Μουσικοί

Επί του άρθρου 49. Βασικός Μισθός – επιδόματα

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μουσικού, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών του μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), ορίζεται σε 835 -. Συνεπώς, ανά βαθμίδα προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί μισθοί:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Ι

Αρχιμουσικός – Εξάρχων

1,63

1.361 –

ΙΙ

Κορυφαίος Α’

1,55

1.294 –

III

Κορυφαίος Β’

1,38

1.152 –

IV

Μουσικός

1,00

835 –

2.- Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα και τα εξής επιδόματα:
ά.- Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας του μουσικού με την επαγγελματική του ιδιότητα στις κρατικές ορχήστρες, στις ορχήστρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Αποκλείεται η προσμέτρηση υπηρεσίας η οποία έχει προσφερθεί με παράλληλη απασχόληση στους ανωτέρω φορείς.
β.- Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
γ.- Ειδικό μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε 647 -.
δ.- Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων, οριζόμενο σε 345 -.
ε.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
στ.- Εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. Μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος

Επί του άρθρου 50. Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο βασικός μισθός του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, που αποτελεί και τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών, ορίζεται σε 720 -. Συνεπώς, οι βασικοί μισθοί των υπολοίπων βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως εξής:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (α/γ.ε.εφ.α.)

2,50

1.800 –

2

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ. Ε. Ν., ΓΕΑ). Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

2,30

1.656 –

3

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

2,10

1.512 –

4

Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι

1,95

1.404 –

5

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι

1,83

1.318 –

6

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι

1,68

1.210 –

7

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,44

1.037 –

8

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,28

922 –

9

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,19

857 –

10

Λοχαγός και αντίστοιχοι

1,13

814 –

11

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,08

778 –

12

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,00

720 –

13

Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι

0,96

691 –

14

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι

0,93

670 –

15

Επιλοχίας και αντίστοιχοι

0,89

641 –

16

Λοχίας και αντίστοιχοι

0,76

547 –

17

Δεκανέας και αντίστοιχοι

0,57

410 –

18

Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

0,32

230 –

Επί του άρθρου 51. Επιδόματα

Α.- Πέρα από το μηνιαίο βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται κατά μήνα και τα εξής επιδόματα:

1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου καθώς και η προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

2. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 1 του νόμου αυτού.

3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού 138 – για όλους τους
στρατιωτικούς.
Ειδικότερα:
i.- Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 209 -.
ii .- Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 279 -.
iii .- Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών.
Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων κ α« των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 138 -.

4. Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Αμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:
α.- Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:
i.- Για ανώτατους αξιωματικούς σε 464 – και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε 263 -.
ii.- Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε 201 -.
β.- Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για το αντίστοιχο προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, το επίδομα αυτό ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
i.- Για ανώτατους αξιωματικούς σε 427 – και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε 241 -.
ii .- Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 179 -.
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

5. θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
α.- Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α, σε 881 -.
β.- Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., ΓΕΑ, το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, σε 587 -.
γ.- Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο, σε 441 –
δ.- Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο, σε 323 -.
ε.- Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε 205 -.
στ.- Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 147 -.
ζ.- Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 59 -.
η.- Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς <αι Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, 44 -.
θ.- Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και μόνιμους Στρατιώτες, 36 –

6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
α.- Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘΑ, σε 535 -.
β.- Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., ΓΕΑ και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ , του Λ.Σ. και Π.Σ., σε 326 -.
γ.- Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, σε 217 -.

7. Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
α.- Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μυθολογικά, σε 147 -.
β.- Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 118 -.
γ.- Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε 88 -.
δ.- Για κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 59 -.
ε.- Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε 30 -.

8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:
α.- Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζεται σε 59 -.
β.- Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Προκειμένου περί της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ. το επίδομα της παραγράφου αυτής (Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας) προσδιορίζεται σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.2003.

9. Πληροφορικής για το στρατιωτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.8. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

Β.-1.· Από τη χορήγηση των επιδομάτων Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης (Α.7) και Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων (Α.8) του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

2. Τα επιδόματα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Αμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια (Α.4), θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης (Α.5) και Έξοδα παράστασης (Α.6) του άρθρου αυτού, καταβάλλονται μόνο για το χρονικό διάστημα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια.

3. Οι δόκιμοι αστυφύλακες και οι αντίστοιχοι του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν το βασικό μισθό του μόνιμου στρατιώτη και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, χωρίς τα λοιπά επιδόματα του παρόντος άρθρου.

4. Για τον υπολογισμό των τριμήνων αποδοχών του προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα εξομάλυνσης.

5. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου. Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και αδείας του προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το επίδομα εξομάλυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Εκπαιδευτικό προσωπικό Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Επί του άρθρου 52. Βασικός μισθός – επιδόματα

1.· Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ορίζεται σε 860-. Συνεπώς, ανά βαθμίδα, προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί μισθοί:

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

I

Καθηγητής

1,25

1.075 –

II

Επίκουρος Καθηγητής

1,10

946 –

III

Επιμελητής

1,00

860 –

IV

Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων

0,98

843 –

2.- Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται, κατά μήνα, τα εξής επιδόματα και έξοδα παράστασης:
α.- Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται:
i.- H επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση.
ii .- Η’ πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.
β.- Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των χώρων των Α.Ε.Ν. οριζόμενο ως εξής:

i

Καθηγητής

293 –

ii

Επίκουρος Καθηγητής

235 –

iii

Επιμελητής

176 –

i v

Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων

147 –

γ.- Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

i

Καθηγητής

276 –

ii

Επίκουρος Καθηγητής

210 –

iii

Επιμελητής

179 –

iv

Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων

146 –

δ.- Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόμενο για όλες τις βαθμίδες σε 176-.
ε.- Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:

i

Διευθυντές Σχολών

117 –

ii

Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα

59 –

στ.- Μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
ζ.- Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου.

3. Επιδόματα εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

4. Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 88 – για την ενημέρωση του σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Επί του άρθρου 53.

Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται από 1.1.2004, στο μισθολόγιο των υπαλλήλων των αντίστοιχων βαθμών του διπλωματικού κλάδου του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος νόμου. Οι μηνιαίες αποδοχές τους κατά βαθμό, όπως διαμορφώνονται την ανωτέρω ημερομηνία και κάθε φορά, από οποιεσδήποτε αυξήσεις εισοδηματικής πολιτικής, μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης δεν καταβάλλονται στο ακέραιο, αλλά σε ποσοστό, ως εξής:

1.· Για τους βαθμούς του Ακολούθου και Γραμματέα Γ’

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

78%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

84%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

90%

δ.-

από 1.1. 2007 έως 31. 12.2007

»

95%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής

»

100%

2.- Για τους βαθμούς του Γραμματέα Β’ και Γραμματέα Α’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

66%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

75%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

83%

δ.-

από 1.1.2007 έως 31. 12.2007

»

92%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής

»

100%

3.- Για τους βαθμούς του Συμβούλου Β’ και Συμβούλου Α’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

58%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

68%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

78%

δ.-

από 1.1. 2007 έως 31. 12.2007

»

89%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής

»

100%

4.- Πα τους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Β’ και Γενικού Συμβούλου Α’ με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2297/1995 (ΦΕΚ 50-Α),

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

50%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

62%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

75%

δ.-

από 1.1. 2007 έως 31. 12.2007

»

87%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής

»

100%

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η οικογενειακή παροχή δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ποσοστά και καταβάλλονται στο ακέραιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’. Συναφείς Διατάξεις

Επί του άρθρου 54. Τρίμηνες Αποδοχές – Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

1.- Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών των υπαγομένων στο Μέρος Β’ του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ’ λαμβάνονται υπόψη, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή.

2. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας τα επιδόματα εορτών και αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών ·της οργανικής τους θέσης όχι δε επί των τυχόν προσαυξημένων αποδοχών.

Επί του άρθρου 55. Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Τα άρθρα 1, 2, 8, 9, οι παράγραφοι 1 έως 8 του άρθρου 10, το άρθρο 11 οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 12, καθώς και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ.Α’).

2. Τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 16 και η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν.2606/1998(ΦΕΚ 89/τ.Α’).

3. Τα άρθρα 13, 15, 17, 18, 19, 20 και 21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/τ.Α’)

4. Η περίπτωση Η’ του άρθρου 4 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/τ.Α’).

6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/τ.Α’).

7. Τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α’).

8. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165/τ.Α’).

9. Οι περιπτώσεις α’ και γ’ πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/τ.Α’).

10. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279/τ.Α’).

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 και οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/τ.Α’).

12. Το άρθρο 31 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α’).

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.2512/1997 (ΦΕΚ 138/τ.Α’).

14. Το άρθρο 17 του Ν.2638/1998 (ΦΕΚ 204/τ.Α’).

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 του Ν.3016/2002. (ΦΕΚ 110/τ.Α’).

16. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α).

Επί του άρθρου 56. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.2004.
Με τις αριθμ. 2/29069/0022/22-5-2003 και 2/32828/0022/27-6-2003 εγκυκλίους μας, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την διενέργεια των κρατήσεων υπέρ κύριας σύνταξης μετά την θέση σε ισχύ των νόμων 3029/2002 και 3075/2002. Ειδικότερα:
i.- Στους υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., που έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή των εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176 -) του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002 κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου καθώς και υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργούνται από 1-1-2003 επί του ως άνω ποσού.
Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή των 176 -, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002 κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου καθώς και υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργούνται από 1-1-2003 επί του πράγματι καταβαλλόμενου Κινήτρου Απόδοσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997 και μέχρι συνολικού ποσού 176 -.
Η.- Στα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. που δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3075/2002, οι κρατήσεις διενεργούνται επί του επιδόματος ειδικής απασχόλησης και μέχρι ποσού 176 -, ενώ στους δικαιούχους του επιδόματος υψηλής ή αυξημένης ευθύνης επί του επιδόματος αυτού.
iii – Στους Γιατρούς του Ε.Σ.Υ. οι κρατήσεις διενεργούνται επί του επιδόματος βιβλιοθήκης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2606/1998 και μέχρι του ποσού των 176-.
iv.- Στους διπλωματικούς υπαλλήλους οι κρατήσεις διενεργούνται επί του κινήτρου απόδοσης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2606/1998 και μέχρι του ποσού των 176-.
v . Στους αρχιερείς και κληρικούς οι κρατήσεις διενεργούνται επί του επιδόματος ειδικού λειτουργήματος της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Ν. 2768/1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4Β του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 και μέχρι του ποσού των 176 -.
vi .- Στο μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό που αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999, οι κρατήσεις διενεργούνται στο ειδικό επίδομα για την διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής μουσικών οργάνων του (iv) εδαφίου του ως άνω άρθρου και νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 3075/2002 και μέχρι του ποσού των 176 -.
vii .- Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2638/1998, οι κρατήσεις διενεργούνται στο ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μέχρι του ποσού των 176 -.
Από 1-1-2004, με σχετική διάταξη, που έχει συμπεριληφθεί σε συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο (19)Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιοδοτικές κρατήσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο καταργήθηκαν με την παρ.16 του άρθρου 2, του Ν.3234/2004)που προωθείται στη Βουλή των Ελλήνων, οι ως άνω κρατήσεις καταργούνται.
Συνεπώς, οι κρατήσεις θα εξακολουθούν να διενεργούνται μόνο στο προσωπικό που εμπίπτει, στα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Β’ Μέρους του παρόντος νόμου καθώς και στο Ν. 3187/2003 για το προσωπικό των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πρώην Α.Σ.Σ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3075/2002.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

 

Παρατηρήσεις

(1) Στη διάρκεια των σπουδών αναγράφονται τα πλήρη έτη. Έτσι, όταν η διάρκεια φοίτησης είναι π.χ. 7 εξάμηνα, ο υπάλληλος κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια, της κατηγορίας που ανήκει, που αντιστοιχούν σε 4 έτη πλήρους φοίτησης.
(2) Αναγράφεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας κ.λ.π.
(3) Στις γραμμές 5-6 των καταβαλλομένων αποδοχών αναγράφεται κάθε άλλη παροχή που καταβάλλεται σταθερά και πάγια κατά μήνα π.χ. Πριμ Παραγωγικότητας, ή υπόλοιπα ειδικών λογαριασμών, Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας, Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επίδομα Πληροφορικής κ.λ.π. (πλην των ποσών της ειδικής παροχής των διατάξεων που αναφέρονται στην § 2 του άρθρου 24 του κοινοποιουμένου νόμου και της οικογενειακής παροχής, που δεν λαμβάνονται υπόψη στη σύγκριση).
(4) Στις γραμμές 7-8 των καταβαλλομένων αποδοχών αναγράφονται τα ποσά, της ειδικής παροχής των διατάξεων που αναφέρονται στην § 2 του άρθρου 24 του κοινοποιουμένου νόμου και της οικογενειακής παροχής.
(5) Στις γραμμές 3-6 των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο αναγράφεται κάθε άλλη παροχή που διατηρείται ή προβλέπεται από το νέο μισθολόγιο πλην οικογενειακής παροχής.
(6) Σε περίπτωση που το Μερικό Σύνολο Αποδοχών του 2003 είναι μεγαλύτερο του Μερικού Συνόλου Αποδοχών του νέου μισθολογίου θα προκύψει προσωπική διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24.
(7) Στις γραμμές 8-9 των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο αναγράφεται η τυχόν προσωπική διαφορά της §2 του άρθρου 24 του κοινοποιούμενου νόμου καθώς και η οικογενειακή παροχή.
(8) Το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού όσον αφορά τα υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου, ενώ τα οικονομικά στοιχεία από την αρμόδια Διεύθυνση εκκαθάρισης αποδοχών. Το Α.Δ.Κ.Υ. εκδίδεται σε 4 αντίγραφα, το πρώτο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου, το δεύτερο κρατείται από τον εκκαθαριστή στο αρχείο της υπηρεσίας οικονομικού , το τρίτο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και το τέταρτο επισυνάπτεται κατά την πρώτη πληρωμή στη μισθοδοτική κατάσταση.

<DM_EGK_2003_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_2_72757_0022>